1% podatku na pomoc Afryce – budowa studni

BUDOWA STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 10 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 53/2022

Goto­we stud­nie głę­bi­no­we zre­ali­zo­wa­ne dotych­czas w ramach tego projektu:

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Amba­to­lam­py Tsimahafotsy

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Ambo­dia­ka­tra

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Amby

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Ambo­hi­ma­ri­na

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Ana­la­la­va

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Befo­sy

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Mia­ki­da­za

Prze­ka­za­li­śmy środ­ki ze zbiór­ki 1 % za rok 2021 na budo­wę stud­ni na Mada­ga­ska­rze. Zebra­li­śmy w ramach kam­pa­nii 1 % kwo­tę 130 009,26 PLN. Na budo­wę stud­ni prze­ka­za­li­śmy peł­ną nie­zbęd­ną kwo­tę, czy­li 60 980 euro.

Nie mają wybo­ru. Nie mamy gdzie zna­leźć wody. Tak źle to nigdy nie było – mówią miesz­kań­cy regio­nu Mora­man­ga na Mada­ga­ska­rze. – Coraz czę­ściej przy­cho­dzą susze, któ­re zamie­nia­ją rze­ki w bło­to. A inne­go dostę­pu do wody nie ma.

Nie mamy wybo­ru: musi­my pić taką wodę.

Brak wody do picia to śmierć. A brud­na woda zabi­ja. Dzie­ci, osła­bio­ne przez czę­ste ata­ki bie­gun­ki, są bar­dziej nara­żo­ne na skut­ki nie­do­ży­wie­nia, ane­mię i infek­cje. Brud­na woda to zaka­że­nia, paso­ży­ty i epi­de­mie. Regu­lar­ne korzy­sta­nie z zanie­czysz­czo­nej wody pro­wa­dzi do trwa­łych zmian zdro­wot­nych i powo­du­je nie­od­wra­cal­ne skut­ki w roz­wo­ju u dzie­ci (np. roz­wo­ju mózgu).

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

JEAN MARIE ma 59 lat. „Coraz bar­dziej się mar­twię – mówi. – Woda już jest tak brud­na, że nie wia­do­mo, jak ją pić. A prze­cież pić trze­ba. Naj­bar­dziej mi szko­da małych dzieci...”.

Dzie­ci, zamiast do szko­ły, cho­dzą całe kilo­me­try po wodę. Kobie­ty spę­dza­ją wie­le godzin dzien­nie tyl­ko na tym, by zdo­być wodę dla gospo­dar­stwa domo­we­go. „Trze­ba iść bar­dzo dale­ko po wodę.

Idzie­my w kil­ka osób, bo jak moż­na puścić samo dziec­ko tak dale­ko? Zresz­tą my też boimy się cho­dzić same”– mówią. Brak dostę­pu do wody to tak­że trud­no­ści w utrzy­ma­niu higie­ny, co bole­śnie doty­ka zwłasz­cza kobie­ty, a dziew­czyn­ki wyklu­cza z cho­dze­nia do szko­ły przez kil­ka dni w miesiącu.

Pro­si­my o prze­ka­za­nie 1% podat­ku na pomoc Afry­ce KRS: 0000415325.

Jak wyglą­da dostęp do wody na Mada­ga­ska­rze? Nie­mal poło­wa Mal­ga­szy (46%) nie ma pod­sta­wo­we­go dostę­pu do źró­dła bez­piecz­nej wody. Na wsiach jest jesz­cze gorzej – tam dostę­pu nie ma 66% ludzi (za rapor­ta­mi WHO). Ponad poło­wa miesz­kań­ców wsi nie ma toa­let, co powo­du­je, że dostęp­na woda jest zanie­czysz­czo­na. Te dane są bar­dzo złe, nawet jak na Afrykę...

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

VIC­TO­RIEN po wodę idzie 3 km w jed­ną stro­nę. Nie­ste­ty, jest ona bar­dzo brud­na. Nawet po prze­go­to­wa­niu powo­du­je biegunki.

Naj­go­rzej mają małe dzie­ci Bie­gun­ka jest 8. przy­czy­ną śmier­ci na świe­cie (w kra­jach naj­bied­niej­szych, jak Mada­ga­skar, jest 5. przy­czy­ną). Bie­gun­ka jest dru­gą co do czę­sto­tli­wo­ści przy­czy­ną śmier­ci dzie­ci poni­żej pią­te­go roku życia na świe­cie oraz pierw­szą przy­czy­ną nie­do­ży­wie­nia (za rapor­ta­mi WHO). Zabi­ja ponad pół milio­na dzie­ci rocz­nie, a prze­cież jest cał­ko­wi­cie wyle­czal­na... Dostęp do czy­stej wody roz­wią­zał­by ten pro­blem w znacz­nym stopniu.

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Uję­cie wody, z któ­re­go korzy­sta­ją Lau­ran­ce i jej córka.

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

LAU­RAN­CE, lat 33, z cór­ką. Do uję­cia wody mają 3 km w jed­ną stro­nę. Mówi, że nie mają wybo­ru – to jest jedy­na woda w oko­li­cy. „Czę­sto mamy bóle brzu­cha – mówi kobie­ta. – Mimo że ta woda jest brud­na, jeste­śmy zda­ni tyl­ko na nią”.

Taka rze­ka jest tyl­ko bło­tem To sytu­acja dla nas zupeł­nie nie­wy­obra­żal­na – mówi dr med. Lidia Sto­py­ra, ordy­na­tor oddzia­łu cho­rób zakaź­nych szpi­ta­la Żerom­skie­go w Kra­ko­wie, sze­fo­wa misji medycz­nych naszej Fun­da­cji na Mada­ga­ska­rze. – To jest rejon skraj­nej bie­dy, gdzie ludzie osie­dla­ją się naj­czę­ściej nad rze­ka­mi, w związ­ku z tym, że w innych miej­scach zupeł­nie nie ma dostę­pu do wody. Ale pod koniec pory suchej taka rze­ka jest już tyl­ko błotem.

Cho­ru­ją tu pra­wie wszy­scy Domi­nu­ją tu cięż­kie cho­ro­by typu: dur brzusz­ny, zaka­że­nia bak­te­ryj­ne Esche­ri­chia coli czy cho­le­ra i sal­mo­nel­la. Na bil­har­cjo­zę cho­ru­ją tu pra­wie wszy­scy. To cho­ro­ba paso­żyt­ni­cza, któ­rą moż­na się zara­zić przez bro­dze­nie w sto­ją­cej wodzie. W porze desz­czo­wej na Mada­ga­ska­rze jest to nieuniknione.

Nie moż­na dojść do domu, nie bro­dząc cza­sem po pachy w wodzie. Nad wodą, któ­rej uży­wa się do picia, toczy się całe życie – dzie­ci się kąpią, kobie­ty robią pra­nie, przy­cho­dzi bydło. Cho­ro­ba obja­wia się krwio­mo­czem. – Jest tak powszech­na, że w cza­sie misji medycz­nej zgło­sił się do nas już wyle­czo­ny pacjent z pro­ble­mem, że ma… żół­ty mocz – mówi dr med. Lidia Sto­py­ra. – Stan cho­ro­bo­wy był dla nie­go nor­mal­ny. To poka­zu­je ska­lę problemu.

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Jakie stud­nie budu­je­my? Pla­nu­je­my budo­wę dzie­się­ciu stud­ni głę­bi­no­wych w regio­nach: Mam­pi­ko­ny i Mora­man­ga, w któ­rym coraz czę­ściej poja­wia­ją się susze. Stud­nie głę­bi­no­we będą wyko­na­ne według naj­now­szej meto­dy odwier­tu i opusz­cza­nia beto­no­wych krę­gów na głę­bo­kość oko­ło 40 metrów. Zapew­nia to sta­ły dostęp do czy­stej wody. Na dnie będzie­my insta­lo­wać spe­cjal­ny sys­tem fil­tra­cyj­ny. Stud­nie będą wypo­sa­żo­ne w dwie ręcz­ne pom­py. Spo­sób wyko­na­nia stud­ni zapew­nia też moż­li­wość użyt­ko­wa­nia stud­ni nawet w razie awa­rii głów­nej pom­py. Nie­wy­ko­rzy­sta­na woda z zewnętrz­nej oko­li­cy stud­ni spły­wa do spe­cjal­ne­go spły­wu ście­ko­we­go, nie zanie­czysz­cza­jąc głów­ne­go zbiornika.

Pro­si­my o prze­ka­za­nie 1% podat­ku na pomoc Afry­ce KRS: 0000415325.

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Jed­na z ponad 100 stud­ni, zbu­do­wa­nych przez naszą Fun­da­cję. To stud­nia głę­bi­no­wa – to wła­śnie stud­nie głę­bi­no­we będzie­my budo­wać w ramach tego pro­jek­tu. Ta znaj­du­je się przy ufun­do­wa­nym przez nas Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w sto­li­cy Madagaskaru.

Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce

Jeśli ktoś nas sły­szy... Eva­ri­ste ma dwój­kę dzie­ci. Na pyta­nie: co u was sły­chać? – odpo­wia­da: susza. Susza i brud­na woda, któ­rą musi­my pić. Ja jesz­cze jakoś daję radę, ale dzie­ci już nie. Bar­dzo czę­sto cho­ru­ją. Jeśli ktoś może nam pomóc; jeśli ktoś nas sły­szy, to bar­dzo pro­si­my o studnię!

Ile to kosztuje?

  • Koszt budo­wy jed­nej stud­ni głę­bi­no­wej to 4 878 euro.
  • Koszt pom­py i wykoń­cze­nia zewnętrz­ne­go: 1 220 euro.
  • Na wyko­na­nie 10 stud­ni głę­bi­no­wych potrze­ba 60 980 euro

 

Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie danych oso­bo­wych (RODO) infor­mu­je­my, że Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie gro­ma­dzi i prze­twa­rza dane oso­bo­we swo­ich Dar­czyń­ców. Z klau­zu­lą infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych moż­na zapo­znać się pod adre­sem inter­ne­to­wym: www.pomocafryce.pl/klauzula.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki orga­ni­zu­je zbiór­ki pie­nię­dzy na kon­kret­ne pro­jek­ty, reali­zo­wa­ne przez orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce w Afry­ce. Jeże­li zbie­rze­my wię­cej środ­ków niż na potrze­ba na pro­jekt 1 %, nad­wyż­kę prze­ka­zu­je­my na następ­ną waż­ną spo­łecz­nie zbiórkę.

Pro­si­my o prze­ka­za­nie 1,5% podat­ku na pomoc Afry­ce KRS: 0000415325.