Środki do walki z epidemią w Mampikony (Madagaskar)

PREWENCJA COVID-19

LICZBA PROJEKTU: 13 500 MASECZEK

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 3/2022

Prze­ka­za­li­śmy 2000 euro na zakup środ­ków nie­zbęd­nych do wal­ki z pan­de­mią COVID-19 w regio­nie Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. Za tę kwo­tę zosta­nie zaku­pio­nych 13 500 mase­czek (1500 euro) dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz środ­ki dezyn­fek­cyj­ne (500 euro). 

Środki do walki z epidemia w Berevo (Madagaskar)
Środki do walki z epidemią w Mampikony (Madagaskar)