Budowa dwóch studni na Madagaskarze

DWIE STUDNIE

LICZBA PROJEKTU: 8220 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 3/2023

Prze­ka­za­li­śmy 8220 euro na dwie stud­nie na Mada­ga­ska­rze. Jed­ną kopa­ną w miej­sco­wo­ści Ango­do­ni­na, dru­gą głę­bi­no­wą w miej­sco­wo­ści Tsarahonenana.

Miej­sco­wość Ango­do­ni­na ma oko­ło 600 miesz­kań­ców. Dzia­ła tam też szko­ła dla 200 dzie­ci. Lud­ność lokal­na jest ubo­ga, zazwy­czaj miesz­ka w domach z gli­ny lub cegieł obło­żo­nych gli­ną. Ludzie bory­ka­ją się tu z ogrom­nym ubó­stwem. Głów­ne bolącz­ki to: brak pra­cy, brak dostę­pu do czy­stej wody lub dale­ki dystans do niej i wyso­kie ceny. Ludzie zaj­mu­ją się naj­czę­ściej rol­nic­twem: ryż, kuku­ry­dza, drob­ne warzy­wa. 

W miej­sco­wo­ści Tsa­ra­ho­ne­na­na miesz­ka 100 ludzi, do wody mają dwa km w jed­ną stronę.

Goto­wa stud­nia w Angodonina:

Studnia kopana Angodonina
Studnia kopana Angodonina

Goto­wa stud­nia głę­bi­no­wa w Tsa­ra­ho­ne­na­na:

Gotowa studnia w Tsarahonenana