Budowa 5 studni na Madagaskarze

BUDOWA STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 5 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 2/2024

Prze­ka­za­li­śmy 20 000 euro na budo­wę pię­ciu stud­ni na Mada­ga­ska­rze – w miej­sco­wo­ściach: Ambo­hi­ba­ry, Fiha­si­na­na Amba­ny, Sabot­si­ke­ly Falia­ri­vo, Abo­hi­ma­hit­sy i Ambo­ha­sa­ry Alatsinainy.

Wyspa cier­pi wsku­tek para­dok­su: wody na wyspie jest dużo, ale jej bra­ku­je. Bra­ku­je bowiem czy­stej wody, pocho­dzą­cej z pew­nych źró­deł. Mimo że w wie­lu obsza­rach wyspy woda jest, to jed­nak nie nada­je się ona do picia wsku­tek bar­dzo groź­nych dla zdro­wia zanie­czysz­czeń. Na połu­dniu Mada­ga­ska­ru bra­ku­je też jakiej­kol­wiek wody, wsku­tek panu­ją­cej od kil­ku lat suszy.

Budowa 5 studni na Madagaskarze

Za zdo­by­cie wody odpo­wie­dzial­ne są głów­nie kobie­ty i dzie­ci. Tysią­ce z nich nie cho­dzi do szko­ły, gdyż musi cho­dzić dale­ko po wodę. Na zdję­ciu: trans­port wody w sto­li­cy Madagaskaru

„Od pra­wie 15 lat na Mada­ga­ska­rze ten sam obraz: ludzi wędru­ją­cych po wodę kilo­me­tra­mi. Tutaj oszczę­dza się każ­dy łyk, zna­jąc jej war­tość i cię­żar, kie­dy nie­sie się ją z bar­dzo dale­ka. Naczy­nia myje się w misce w małej ilo­ści wody. Więk­szość miesz­kań­ców Mada­ga­ska­ru nie wie, co to wej­ście do wan­ny czy wzię­cie prysz­ni­ca. Myje się na kamie­niu, przy wia­drze z wodą i kub­kiem, oszczę­dza­jąc wodę, jak się da” — mówi Dariusz Marut CSSp, misjo­narz na Madagaskarze.

Budowa 5 studni na Madagaskarze

Goto­wa stud­nia kopa­na w miej­sco­wo­ści Abo­hi­ma­hit­sy. Stud­nia będzie słu­żyć lokal­nej spo­łecz­no­ści i 200 dzie­ciom z miej­sco­wej szkoły.