Edukacja i dożywianie dzieci w regionie Mampikony (Madagaskar)

EDUKACJA I DOŻYWIANIE

LICZBA PROJEKTU: 800 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 1/2024

Prze­ka­za­li­śmy 51 500 euro na edu­ka­cję dzie­ci na Mada­ga­ska­rze. W regio­nie Mam­pi­ko­ny pol­scy misjo­na­rze doży­wia­ją i wspo­ma­ga­ją ponad 800 dzie­ci. Pomoc tra­fia do naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych, do sie­rot i naj­uboż­szych rodzin. Dla nie­mow­ląt mają mle­ko w prosz­ku. Star­sze dzie­ci kar­mią w sto­łów­kach, w któ­rych wyda­ją cie­płe war­to­ścio­we posił­ki (ryż, mię­so, ryby, warzy­wa). Dzie­ci szkol­ne z naj­uboż­szych rodzin mają opła­ca­ną naukę oraz są zaopa­try­wa­ne w nie­zbęd­ne przy­bo­ry szkolne.

Edukacja i dożywianie dzieci w regionie Mampikony (Madagaskar)

Pro­jekt obej­mu­je pomo­cą uczniów, któ­rzy nie mie­li­by szan­sy na edu­ka­cję z nastę­pu­ją­cych wio­sek w regio­nie Mam­pi­ko­ny: Andi­lam­be, Ampa­si­ma­te­ra, Ant­sa­ko­ama­ro, Andon­go­na i Tsi­mi­ja­ly. Dzię­ki temu wspar­ciu dzie­ci i mło­dzież otrzy­mu­ją fun­da­men­tal­ną edu­ka­cję w szko­le od zerów­ki aż do kla­sy matu­ral­nej. Pomo­cą obję­tych jest rów­nież kil­ku­dzie­się­ciu studentów.

Na koniec zeszłe­go roku ponad 80 uczniów „poszło w świat”, zda­jąc egza­mi­ny i otrzy­mu­jąc świa­dec­two matu­ral­ne. Nie­któ­rzy z nich nie­ba­wem roz­pocz­ną stu­dia. Nie­ste­ty, nadal z powo­du pogłę­bia­ją­ce­go się kry­zy­su finan­so­we­go, wie­le rodzin migru­je w poszu­ki­wa­niu pra­cy. Star­si ucznio­wie czę­sto nie kon­ty­nu­ują też nauki w gim­na­zjum lub liceum, by po pro­stu jak naj­szyb­ciej pod­jąć pra­cę i pomóc rodzi­nie. Mimo wszyst­ko, w naszych mal­ga­skich realiach, gdzie nadal ogrom­ny odse­tek dzie­ci nie uczęsz­cza do szko­ły, nawet kil­ka lat edu­ka­cji daje bar­dzo dużo.

Ucznio­wie co roku są wypo­sa­że­ni w nowe wypraw­ki: ple­ca­ki, zeszy­ty, dłu­go­pi­sy, linij­ki i wszyst­kie potrzeb­ne przy­bo­ry oraz odzież szkol­ną. W połu­dnie jedzą posi­łek w stołówce.

W ramach pro­jek­tu został rów­nież zaku­pio­ny apa­rat foto­gra­ficz­ny, dzię­ki któ­re­mu może­my doku­men­to­wać prze­bieg naszych pro­jek­tów w miej­sco­wo­ści Mam­pi­ko­ny – budo­wy szpi­ta­la, czy pomoc edukacyjną.

Edukacja i dożywianie dzieci w regionie Mampikony (Madagaskar)
Edukacja i dożywianie dzieci w regionie Mampikony (Madagaskar)

O edu­ka­cji jako jed­nym z naszych celów sta­tu­to­wych moż­na poczy­tać tutaj.