fbpx

Laboratorium w Berevo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 16 000 eu­ro na bu­do­wę la­bo­ra­to­rium (czte­ry po­miesz­cze­nia) w mi­sji sióstr fran­cisz­ka­nek i księ­ży sa­le­ty­nów w gmi­nie Be­re­vo na Ma­da­ga­ska­rze. Gmi­na wraz z oko­licz­ny­mi wio­ska­mi to pra­wie osiem ty­się­cy miesz­kań­ców. Od ro­ku na te­re­nie mi­sji dzia­ła przy­chod­nia. Szcze­gól­ną opie­ką obej­mu­je dzie­ci z ni­ską wa­gą uro­dze­nio­wą, któ­ra jest czę­stą przy­czy­ną zgo­nów. Nie­do­ży­wie­nie, ni­ska od­por­ność i brak mle­ka mat­ki to ko­lej­ne pro­ble­my w re­gio­nie. Sku­tecz­ność le­cze­nia w przy­chod­ni w du­żej mie­rze za­le­ży od dia­gno­sty­ki. Bez la­bo­ra­to­rium nie ma do­stę­pu na­wet do pod­sta­wo­wych ba­dań ana­li­tycz­nych. A wie­le dzie­ci do dru­gie­go ro­ku ży­cia (jak i osób star­szych) umie­ra z nie­zdia­gno­zo­wa­nych przy­czyn. Naj­bliż­szy szpi­tal znaj­du­je się w od­le­gło­ści 98 km, co ozna­cza dwa dni dro­gi w miej­sco­wych wa­run­kach. Wio­ski są od­cię­te od świa­ta, bez dróg do­jaz­do­wych. Do szpi­ta­la moż­na się do­stać je­dy­nie szla­kiem rzecz­nym, gdzie do prze­wo­zu pa­cjen­tów, ba­ga­ży i zwie­rząt słu­ży bar­ka to­wa­ro­wa. Re­gion do­tknię­ty jest skraj­nym ubó­stwem, więc na­wet ta­ki trans­port do szpi­ta­la jest zbyt dro­gi dla wie­lu cho­rych.

Laboratorium w Berevo (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email