Laboratorium w Berevo (Madagaskar)

LABORATORIUM W BEREVO

LICZBA PROJEKTU: 4 POMIESZCZENIA

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 03/2019

Prze­ka­za­li­śmy 16 000 euro na budo­wę labo­ra­to­rium (czte­ry pomiesz­cze­nia) w misji sióstr fran­cisz­ka­nek i księ­ży sale­ty­nów w gmi­nie Bere­vo na Mada­ga­ska­rze. Gmi­na wraz z oko­licz­ny­mi wio­ska­mi to pra­wie osiem tysię­cy miesz­kań­ców. Od roku na tere­nie misji dzia­ła przy­chod­nia. Szcze­gól­ną opie­ką obej­mu­je dzie­ci z niską wagą uro­dze­nio­wą, któ­ra jest czę­stą przy­czy­ną zgo­nów. Nie­do­ży­wie­nie, niska odpor­ność i brak mle­ka mat­ki to kolej­ne pro­ble­my w regio­nie. Sku­tecz­ność lecze­nia w przy­chod­ni w dużej mie­rze zale­ży od dia­gno­sty­ki. Bez labo­ra­to­rium nie ma dostę­pu nawet do pod­sta­wo­wych badań ana­li­tycz­nych. A wie­le dzie­ci do dru­gie­go roku życia (jak i osób star­szych) umie­ra z nie­zdia­gno­zo­wa­nych przy­czyn. Naj­bliż­szy szpi­tal znaj­du­je się w odle­gło­ści 98 km, co ozna­cza dwa dni dro­gi w miej­sco­wych warun­kach. Wio­ski są odcię­te od świa­ta, bez dróg dojaz­do­wych. Do szpi­ta­la moż­na się dostać jedy­nie szla­kiem rzecz­nym, gdzie do prze­wo­zu pacjen­tów, baga­ży i zwie­rząt słu­ży bar­ka towa­ro­wa. Region dotknię­ty jest skraj­nym ubó­stwem, więc nawet taki trans­port do szpi­ta­la jest zbyt dro­gi dla wie­lu chorych.