fbpx

Projekt edukacyjny (Polska)

Pro­jekt edu­ka­cyj­ny oraz za­chę­ca­ją­cy do do­bro­czyn­no­ści i wo­lon­ta­ria­tu.

W ra­mach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wo­lon­ta­ria­tu w ro­ku 2018 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła na­stę­pu­ją­ce pro­jek­ty:

  1. opra­co­wa­nie, druk i dys­try­bu­cja nu­me­ru spe­cjal­ne­go pi­sma dla mło­dzie­ży DROGA. Ob­ję­tość do­dat­ku: 32 stro­ny w ko­lo­rze. Za­war­tość do­dat­ku: zde­rze­nie kul­tur – wy­ka­za­nie róż­nic w co­dzien­no­ści pol­skie­go na­sto­lat­ka i je­go ró­wie­śni­ka z Afry­ki, przed­sta­wie­nie po­trzeb kon­ty­nen­tu afry­kań­skie­go, pre­zen­ta­cja Fun­da­cji oraz moż­li­wo­ści za­an­ga­żo­wa­nia się mło­dzie­ży w wo­lon­ta­riat. Na­kład: 7000 egz. Dys­try­bu­cja: w sys­te­mie kol­por­ta­żu pi­sma DROGA oraz wła­sna, głów­nie wśród mło­dzie­ży ma­ło­pol­skiej i wśród Dar­czyń­ców Fun­da­cji.
  2. opra­co­wa­nie, druk i dys­try­bu­cja nu­me­ru spe­cjal­ne­go pi­sma dla na­uczy­cie­li WYCHOWAWCA. Ob­ję­tość do­dat­ku: 34 stro­ny w ko­lo­rze. Za­war­tość do­dat­ku: pre­zen­ta­cja spe­cy­fi­ki afry­kań­skiej szko­ły oraz wa­run­ków pra­cy na­uczy­cie­la w Afry­ce, przed­sta­wie­nie po­trzeb kon­ty­nen­tu afry­kań­skie­go, pre­zen­ta­cja Fun­da­cji oraz moż­li­wo­ści za­an­ga­żo­wa­nia się za­rów­no na­uczy­cie­li, jak i mło­dzie­ży w wo­lon­ta­riat. Na­kład: 4100 egz. Dys­try­bu­cja: w sys­te­mie kol­por­ta­żu pi­sma WYCHOWAWCA oraz wła­sna, głów­nie w szko­łach Ma­ło­pol­ski i wśród Dar­czyń­ców Fun­da­cji.
  3. opra­co­wa­nie i pre­zen­ta­cja wy­sta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem”. Skła­da się na nią 20 plansz, uka­zu­ją­cych po­szcze­gól­ne aspek­ty ży­cia w Afry­ce. Przy­kła­do­wo są to te­ma­ty: pra­ca, han­del, ko­bie­ta, za­ba­wa. Fo­to­gra­fie pre­zen­to­wa­ne na wy­sta­wie po­cho­dzą od in­sty­tu­cji w Afry­ce, wspie­ra­nych przez na­szą Fun­da­cję. Za­rów­no one, jak i hi­sto­rie lu­dzi opi­sy­wa­nych w wy­sta­wie, są peł­ne au­ten­tycz­ne­go dra­ma­ty­zmu. Ce­lem wy­sta­wy jest uka­za­nie w mi­gaw­ce spe­cy­fi­ki ży­cia na tym kon­ty­nen­cie, z pod­kre­śle­niem de­ter­mi­na­cji lu­dzi Afry­ki w co­dzien­nej wal­ce o prze­trwa­nie. Mło­de­mu od­bior­cy chce­my z jed­nej stro­ny uka­zać, jak bar­dzo po­trzeb­na jest po­moc te­mu kon­ty­nen­to­wi, z dru­giej zaś stro­ny ni­we­lo­wać ste­reo­ty­py o bier­no­ści lu­dzi Afry­ki, cze­ka­ją­cych je­dy­nie na po­moc kra­jów bo­gat­szych.

Za­sięg od­bior­ców: łącz­nie: 1800 uczniów.

Wy­sta­wa w ro­ku 2018 by­ła pre­zen­to­wa­na w na­stę­pu­ją­cych szko­łach:

  • Ka­to­lic­kie Szko­ły im. Świę­tej Ro­dzi­ny z Na­za­re­tu w Kra­ko­wie
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. KEN w Gru­szo­wie
  • Ze­spół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Za­wo­do­wych w Lub­niu
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. J. Ko­cha­now­skie­go w Wi­ta­no­wi­cach
  • 2 szko­ły w Ze­spo­le Pla­có­wek Oświa­to­wych w Ka­si­nie Wiel­kiej.
  1. warsz­ta­ty afry­kań­skie w szko­łach. W 2018 r. prze­pro­wa­dzo­no łącz­nie 14 warsz­ta­tów we wszyst­kich w/w szko­łach. Prze­bie­ga­ją one w cy­klu dwu­go­dzin­nym. Pierw­sza go­dzi­na to pre­lek­cja o Afry­ce oraz pre­zen­ta­cja pra­cy Fun­da­cji. Dru­ga go­dzi­na to warsz­ta­ty, w cza­sie któ­rych uczniom pre­zen­to­wa­ne są au­ten­tycz­ne wnio­ski o po­moc, ja­kie spły­nę­ły do Fun­da­cji. Ucznio­wie, pra­cu­jąc w gru­pach, wcho­dzą w ro­le pra­cow­ni­ków or­ga­ni­za­cji po­mo­co­wej i mu­szą wy­brać je­den wnio­sek do re­ali­za­cji. Ma to na ce­lu uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży ko­niecz­no­ści wy­bo­ru naj­waż­niej­szych po­trzeb. Do­ko­na­nie wy­bo­ru mo­że być czę­sto bar­dzo trud­ne – wszyst­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty są prze­cież waż­ne i nio­są wie­le do­bra. Ucznio­wie na ko­niec warsz­ta­tów otrzy­mu­ją prze­szko­le­nie nt. za­an­ga­żo­wa­nia w wo­lon­ta­riat. Za­sięg od­bior­ców: 420 prze­szko­lo­nych uczniów.
  2. pu­bli­ka­cja kil­ku­na­stu ar­ty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie pro­mu­ją­cych do­bro­czyn­ność i wo­lon­ta­riat.

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Print Friendly, PDF & Email