Projekt edukacyjny (Polska)

PROJEKT EDUKACYJNY

LICZBA PROJEKTU: 1800 UCZNIÓW

MIEJSCE: POLSKA

NR PROJEKTU: 30/2018

Pro­jekt edu­ka­cyj­ny oraz zachę­ca­ją­cy do dobro­czyn­no­ści i wolontariatu.

W ramach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wolon­ta­ria­tu w roku 2018 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła nastę­pu­ją­ce projekty:

  1. opra­co­wa­nie, druk i dys­try­bu­cja nume­ru spe­cjal­ne­go pisma dla mło­dzie­ży DRO­GA. Obję­tość dodat­ku: 32 stro­ny w kolo­rze. Zawar­tość dodat­ku: zde­rze­nie kul­tur – wyka­za­nie róż­nic w codzien­no­ści pol­skie­go nasto­lat­ka i jego rówie­śni­ka z Afry­ki, przed­sta­wie­nie potrzeb kon­ty­nen­tu afry­kań­skie­go, pre­zen­ta­cja Fun­da­cji oraz moż­li­wo­ści zaan­ga­żo­wa­nia się mło­dzie­ży w wolon­ta­riat. Nakład: 7000 egz. Dys­try­bu­cja: w sys­te­mie kol­por­ta­żu pisma DRO­GA oraz wła­sna, głów­nie wśród mło­dzie­ży mało­pol­skiej i wśród Dar­czyń­ców Fundacji.
  2. opra­co­wa­nie, druk i dys­try­bu­cja nume­ru spe­cjal­ne­go pisma dla nauczy­cie­li WYCHO­WAW­CA. Obję­tość dodat­ku: 34 stro­ny w kolo­rze. Zawar­tość dodat­ku: pre­zen­ta­cja spe­cy­fi­ki afry­kań­skiej szko­ły oraz warun­ków pra­cy nauczy­cie­la w Afry­ce, przed­sta­wie­nie potrzeb kon­ty­nen­tu afry­kań­skie­go, pre­zen­ta­cja Fun­da­cji oraz moż­li­wo­ści zaan­ga­żo­wa­nia się zarów­no nauczy­cie­li, jak i mło­dzie­ży w wolon­ta­riat. Nakład: 4100 egz. Dys­try­bu­cja: w sys­te­mie kol­por­ta­żu pisma WYCHO­WAW­CA oraz wła­sna, głów­nie w szko­łach Mało­pol­ski i wśród Dar­czyń­ców Fundacji.
  3. opra­co­wa­nie i pre­zen­ta­cja wysta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem”. Skła­da się na nią 20 plansz, uka­zu­ją­cych poszcze­gól­ne aspek­ty życia w Afry­ce. Przy­kła­do­wo są to tema­ty: pra­ca, han­del, kobie­ta, zaba­wa. Foto­gra­fie pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie pocho­dzą od insty­tu­cji w Afry­ce, wspie­ra­nych przez naszą Fun­da­cję. Zarów­no one, jak i histo­rie ludzi opi­sy­wa­nych w wysta­wie, są peł­ne auten­tycz­ne­go dra­ma­ty­zmu. Celem wysta­wy jest uka­za­nie w migaw­ce spe­cy­fi­ki życia na tym kon­ty­nen­cie, z pod­kre­śle­niem deter­mi­na­cji ludzi Afry­ki w codzien­nej wal­ce o prze­trwa­nie. Mło­de­mu odbior­cy chce­my z jed­nej stro­ny uka­zać, jak bar­dzo potrzeb­na jest pomoc temu kon­ty­nen­to­wi, z dru­giej zaś stro­ny niwe­lo­wać ste­reo­ty­py o bier­no­ści ludzi Afry­ki, cze­ka­ją­cych jedy­nie na pomoc kra­jów bogatszych.

Zasięg odbior­ców: łącz­nie: 1800 uczniów.

Wysta­wa w roku 2018 była pre­zen­to­wa­na w nastę­pu­ją­cych szkołach:

  • Kato­lic­kie Szko­ły im. Świę­tej Rodzi­ny z Naza­re­tu w Krakowie
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. KEN w Gruszowie
  • Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Zawo­do­wych w Lubniu
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. J. Kocha­now­skie­go w Witanowicach
  • 2 szko­ły w Zespo­le Pla­có­wek Oświa­to­wych w Kasi­nie Wielkiej.
  1. warsz­ta­ty afry­kań­skie w szko­łach. W 2018 r. prze­pro­wa­dzo­no łącz­nie 14 warsz­ta­tów we wszyst­kich w/w szko­łach. Prze­bie­ga­ją one w cyklu dwu­go­dzin­nym. Pierw­sza godzi­na to pre­lek­cja o Afry­ce oraz pre­zen­ta­cja pra­cy Fun­da­cji. Dru­ga godzi­na to warsz­ta­ty, w cza­sie któ­rych uczniom pre­zen­to­wa­ne są auten­tycz­ne wnio­ski o pomoc, jakie spły­nę­ły do Fun­da­cji. Ucznio­wie, pra­cu­jąc w gru­pach, wcho­dzą w role pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji pomo­co­wej i muszą wybrać jeden wnio­sek do reali­za­cji. Ma to na celu uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży koniecz­no­ści wybo­ru naj­waż­niej­szych potrzeb. Doko­na­nie wybo­ru może być czę­sto bar­dzo trud­ne – wszyst­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty są prze­cież waż­ne i nio­są wie­le dobra. Ucznio­wie na koniec warsz­ta­tów otrzy­mu­ją prze­szko­le­nie nt. zaan­ga­żo­wa­nia w wolon­ta­riat. Zasięg odbior­ców: 420 prze­szko­lo­nych uczniów.
  2. publi­ka­cja kil­ku­na­stu arty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie pro­mu­ją­cych dobro­czyn­ność i wolontariat.

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)