Wyposażenie oddziału rehabilitacji szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

SPRZĘT DO REHABILITACJI

LICZBA PROJEKTU: 2300 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 03/2021

Prze­ka­za­li­śmy 2300 euro na zakup sprzę­tu dla oddzia­łu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze (sfi­nan­so­wa­ne­go przez naszą Fun­da­cję, otwar­te­go w grud­niu 2020 roku). W pla­ców­ce prze­pro­wa­dza się wie­le ope­ra­cji orto­pe­dycz­nych, po któ­rych pacjen­ci wyma­ga­ją inten­syw­nej opie­ki. Szpi­tal opie­ku­je się tak­że dzieć­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą od uro­dze­nia oraz doro­sły­mi z róż­ny­mi stop­nia­mi niepełnosprawności.

Środ­ki są prze­zna­czo­ne na: dra­bin­ki, roz­cią­ga­cze, ścież­ki do nauki cho­dze­nia, stół do masa­żu, mate­ra­ce, pił­ki balo­no­we i chodziki.