Żywność i środki higieniczne dla chorych na trąd (Madagaskar)

POMOC CHORYM NA TRĄD

LICZBA PROJEKTU: 10 RODZIN

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 04/2021

Prze­ka­za­li­śmy 1000 euro na zakup żyw­no­ści i środ­ków higie­ny oso­bi­stej dla wio­ski pod Ant­si­ra­be, w któ­rej miesz­ka­ją oso­by dotknię­te trą­dem. Żyje tam wie­le dzie­ci w 10 rodzi­nach. Więk­szość osób cier­pi na tę cho­ro­bę. Część z powo­du kalec­twa (utra­ta koń­czyn) nie jest w sta­nie pod­jąć pra­cy. Są pod sta­łą opie­ką szpi­ta­la w Ant­si­ra­be, któ­ry prze­ka­zu­je im m.in. ryż, olej, faso­lę czy mydło.