Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)

POSIŁKI DLA WIĘŹNIÓW

LICZBA PROJEKTU: 50 OSADZONYCH

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 58/2020

Prze­ka­za­li­śmy 15 600 zł na posił­ki dla 50 osa­dzo­nych w wię­zie­niu w Port-Ber­ge na Mada­ga­ska­rze. Wię­zien­ny kape­lan, ks. Hen­ryk Sawar­ski, pro­wa­dzi róż­no­ra­ką dzia­łal­ność na rzecz więź­niów: m.in. akcję alfa­be­ty­za­cji oraz dostar­cza­nie żyw­no­ści i środ­ków higie­nicz­nych. Ks. Sawar­ski, od 42 lat na Mada­ga­ska­rze, zwró­cił się do naszej Fun­da­cji z  proś­bą o dofi­nan­so­wa­nie przez cały rok posił­ków dla 500 więź­niów, trzy razy w tygo­dniu. Wyda­nie jed­no­ra­zo­we­go skrom­ne­go posił­ku dla tej ilo­ści osób to koszt oko­ło 100 zł.

„Od pań­stwa więź­nio­wie dosta­ją jedze­nie raz na dzień – miskę kuku­ry­dzy albo manio­ku. I to wszyst­ko! O misce ryżu mogą sobie tyl­ko poma­rzyć... – opo­wia­da ks. Sta­war­ski. – Die­ta w wię­zie­niu jest bar­dzo mono­ton­na, nie­zdro­wa, bez nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, więc sta­ra­my się ją uroz­ma­icić. Na dzi­siaj mamy ponad 30 osa­dzo­nych ze stwier­dzo­nym nie­do­ży­wie­niem. Ta licz­ba się zmie­nia, bo cią­gle przy­cho­dzą nowi.

Mal­ga­sze powia­da­ją, że żołą­dek nie krę­go­słup. W zamknię­ciu wszyst­ko spro­wa­dza się do wspól­ne­go mia­now­ni­ka: jedze­nie. Tutej­sza modli­twa brzmi: Ryżu nasze­go powsze­dnie­go daj nam dzi­siaj, a jutro zje­my i kuku­ry­dzę, i maniok. Stró­żom wię­zien­nym mówię: Chce­cie, żeby było spo­koj­nie, to daj­cie im wię­cej jedzenia!”.

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
Ks. Hen­ryk Sta­war­ski pierw­szy z prawej

 

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)

 

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)