Budowa szkoły w Kalam (Kenia)

BUDOWA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 450 UCZNIÓW

MIEJSCE: KALAM, KENIA

NR PROJEKTU: 4/2022

Prze­ka­za­li­śmy 21 160 euro na wybu­do­wa­nie w Kalam Pri­ma­ry trzy­kla­so­we­go budyn­ku muro­wa­ne­go w stan­dar­dach okre­ślo­nych przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji w Kenii. Kla­sy zastą­pią ist­nie­ją­ce budyn­ki wyko­na­ne z bło­ta, któ­re po ponad 10 latach użyt­ko­wa­nia muszą być odno­wio­ne albo zastą­pio­ne muro­wa­ną konstrukcją.

Kalam Pri­ma­ry to szko­ła pod­sta­wo­wa (kla­sy od 1 do 8) oraz przed­szko­le, któ­re słu­żą oko­ło 450 dzie­ciom nie tyl­ko z Kalam, ale tak­że z pobli­skich miejscowości.

Pój­ście do szko­ły na tym tere­nie to nie tyl­ko szan­sa na lep­sze jutro, ale też otwie­ra­nie hory­zon­tów: w przy­pad­ku dziew­czy­nek edu­ka­cja to „zabez­pie­cze­nie” przed tra­dy­cyj­nym wśród Pokot obrze­za­niem (ofi­cjal­nie zaka­za­nym przez pań­stwo kenij­skie) oraz przez wcze­snym mał­żeń­stwem (tra­dy­cyj­nie dziew­czyn­ki 13–15-letnie są już żona­mi). Pój­ście do szko­ły zmie­nia tę tra­gicz­ną sytu­ację. Bez szko­ły (a wciąż ponad poło­wa dzie­ci z tego regio­nu nigdy nie poszła do szko­ły) dzie­ci nie zna­ją nic inne­go poza wypa­sa­niem kóz, krów i wiel­błą­dów (w przy­pad­ku chłop­ców) oraz nosze­niem wody czy opa­łu oraz goto­wa­niem i budo­wa­niem chat (w przy­pad­ku dziewczynek).

Misjo­na­rze kom­bo­nia­nie z misji w Ama­ku­riat w cią­gu 40 lat wybu­do­wa­li 23 szko­ły pod­sta­wo­we i 2 szko­ły śred­nie, w tym szko­łę w Kalam.

Nowa szko­ła w Kalam:

Budowa szkoły w Kalam (Kenia)
Budowa szkoły w Kalam (Kenia)
Budowa szkoły w Kalam (Kenia)