3 studnie na Madagaskarze

BUDOWA STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 3 STUDNIE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 5/2023

Prze­ka­za­li­śmy 11 100 euro na budo­wę kolej­nych trzech stud­ni na Mada­ga­ska­rze, któ­rej fun­da­to­ra­mi pry­wat­ni Darczyńcy.

Zosta­nie zbu­do­wa­na jed­na stud­nia głę­bi­no­wa w miej­sco­wo­ści Ant­sa­ha­ma­vo­ry. Stud­nia głę­bi­no­wa powsta­nie naj­now­szej meto­dy odwier­tu i opusz­cza­nia beto­no­wych krę­gów do głę­bo­ko­ści ok. 40 metrów. Zapew­nia to sta­ły dostęp czy­stej wody ze spe­cjal­nym sys­te­mem fil­tra­cyj­nym na dnie. Budo­wa­na stud­nia wypo­sa­żo­na jest w 2 ręcz­ne pom­py. Spo­sób wyko­na­nia stud­ni zapew­nia tak­że moż­li­wość użyt­ko­wa­nia jej nawet w razie awa­rii głów­nej pom­py. Z kolei nie­wy­ko­rzy­sta­na woda z zewnętrz­nej oko­li­cy stud­ni będzie spły­wać do spe­cjal­ne­go spły­wu ście­ko­we­go, nie zanie­czysz­cza­jąc przy tym głów­ne­go zbiornika.

Z kolei w miej­sco­wo­ściach Ampi­tan­ta­fi­ka  oraz Ita­osy Amba­va­ha­dy Toka­na powsta­ją dwie stud­nie kopane.

Na zdję­ciu stud­nia w Ita­osy Amba­va­ha­dy Tokana:

3 studnie na Madagaskarze

Goto­wa stud­nia w Ampitantafika:

3 studnie na Madagaskarze

Goto­wa stud­nia w Antsahamavory:

3 studnie na Madagaskarze