Biblioteczka Afrykańska

BIBLIOTECZKA AFRYKAŃSKA

LICZBA PROJEKTU: 100 KSIĄŻEK

MIEJSCE: KRAKÓW

NR PROJEKTU: 4/2024

Prze­zna­czy­li­śmy 1300 zło­tych na pro­jekt biblio­tecz­ki afry­kań­skiej! 29 kwiet­nia 2024 roku, w ramach współ­pra­cy z Afry­kań­sko-Bli­skow­schod­nim Kołem Nauko­wym UJ uro­czy­ście otwo­rzy­li­śmy naszą Biblio­tecz­kę Afry­kań­ską w Insty­tu­cie Bli­skie­go i Dale­kie­go Wscho­du, przy ul. Ole­an­dry 2a.

Pomysł poja­wił się na jed­nym z pierw­szych spo­tkań w ramach współ­pra­cy Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki z Afry­kań­sko-Bli­skow­schod­nim Kołem Nauko­wym UJ, kie­dy pani Kata­rzy­na  Urban podzie­li­ła się luź­ną myślą o swo­im marze­niu. Od tego momen­tu minę­ło wie­le mie­się­cy, pod­czas któ­rych zaj­mo­wa­li­śmy się m.in. wybo­rem i zaku­pem ksią­żek oraz two­rze­niem autor­skie­go kon­cep­tu poma­lo­wa­nia sza­fy. Celem Biblio­tecz­ki jest zapew­nie­nie więk­szej dostęp­no­ści do tych dzieł dla każ­de­go, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy kata­log oraz instruk­cję, jak wypo­ży­czyć inte­re­su­ją­ce pozy­cje, bez koniecz­no­ści reje­stra­cji w biblio­te­ce. Są to zarów­no kla­sy­ki jak i lite­ra­tu­ra naj­now­sza. Ogrom­nie cie­szy­my się z tej inicjatywy!

Jed­no­cze­śnie zapra­sza­my na blo­ga pani Kata­rzy­ny Urban, gdzie znaj­du­ją się m.in. recen­zje nie­któ­rych ze ksią­żek oraz na media spo­łecz­no­ścio­we koła ABWKN, gdzie na bie­żą­co poja­wia­ją się infor­ma­cje o kolej­nych spo­tka­niach czy­tel­ni­czych oraz innych wyda­rze­niach zwią­za­nych z Afryką.

Chcie­li­by­śmy rów­nież ser­decz­nie podzię­ko­wać wydaw­nic­twom, któ­re zde­cy­do­wa­ły się prze­ka­zać nam książ­ki w ramach daru. Są to: Wydaw­nic­two Karak­ter, Poznań­skie, Fil­try i Ago­ra. Dziękujemy!

Biblioteczka afrykańska
Biblioteczka afrykańska
Biblioteczka afrykańska