Żywność dla osadzonych w Antsirabe (Madagaskar)

ZYWNOŚĆ DLA OSADZONYCH

LICZBA PROJEKTU: 1200 OSADZONYCH

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 05/2021

Prze­ka­za­li­śmy 2500 euro na zakup żyw­no­ści dla osa­dzo­nych w Zakła­dzie Kar­nym w Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze. Zosta­nie zaku­pio­ny ryż oraz faso­la. W zakła­dzie przy­by­wa 1200 osób, w tym tak­że dzie­ci. Ich wyży­wie­niem zaj­mu­je się rodzi­na. Jeśli ska­za­ny nie ma pomo­cy od bli­skich, w wię­zie­niu je tyl­ko maniok (raz dzien­nie). Oko­ło 250 osób nie otrzy­mu­je posił­ków od rodzin i cier­pi na nie­do­ży­wie­nie. Wspól­no­ta Sióstr Fran­cisz­ka­nek od wie­lu lat co czwar­tek prze­ka­zu­je obia­dy dla więź­niów. Dodat­ko­wo dwa razy w roku orga­ni­zo­wa­ne są „świę­ta” – w Boże Naro­dze­nie oraz świę­to naro­do­we. Wte­dy jest dodat­ko­wa pomoc żywnościowa.