Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)

REMONT SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 3481 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 5/2022

Prze­ka­za­li­śmy 3481 euro na remont pań­stwo­we­go szpi­ta­la w Bere­vo na Mada­ga­ska­rze. Miej­sco­we sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi pro­wa­dzą tu przy­chod­nię (któ­rą Fun­da­cja wspar­ła w 2019 r. poprzez budo­wę labo­ra­to­rium), któ­ra nie­ste­ty nie jest wystar­cza­ją­ca. Sio­stry oprócz pra­cy w przy­chod­ni, podej­mu­ją też pra­ce w szpi­ta­lu pań­stwo­wym – zwłasz­cza w cza­sie pan­de­mii COVID-19. Nie­ste­ty, szpi­tal ten jest w opła­ka­nym sta­nie. Potrze­ba środ­ków na remont znisz­czo­nych pomiesz­czeń, repa­ra­cję ścian, tyn­ków, malowanie. 

Szpi­tal w Bere­vo po remocie:

Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)
Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)
Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)
Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)
Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)
Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)
Remont szpitala w Berevo (Madagaskar)