Pompy dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

POMPY DLA FERMY

LICZBA PROJEKTU: 3 POMPY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 5/2024

Prze­ka­za­li­śmy 680 euro na zakup dwóch moto­pomp oraz pom­py do stud­ni głę­bi­no­wej w miej­sco­wo­ści Ani­vo­ra­no (Mada­ga­skar).

Fer­ma edu­ka­cyj­na w Ani­vo­ra­no to miej­sce, gdzie lokal­na mło­dzież ma oka­zję zdo­by­wać wie­dzę na temat wła­ści­we­go nawad­nia­nia pól ryżo­wych. Dzia­ła­nia fun­da­cji zaowo­co­wa­ły już budo­wą dwóch stud­ni głę­bi­no­wych, domu i maga­zy­nu. Dodat­ko­wo, zosta­ła ona wypo­sa­żo­na w wóz, mały cią­gnik do upra­wy zie­mi, a tak­że posia­da dwie sztu­ki zebu. Ze wzglę­du na roz­le­głą powierzch­nię tere­nu, koniecz­ne sta­ło się dodat­ko­we nawad­nia­nie pól ryżo­wych za pomo­cą moto­pomp z sil­ni­ka­mi spa­li­no­wy­mi oraz insta­la­cja pom­py do stud­ni głębinowej.

Dzię­ki temu pro­jek­to­wi, ini­cja­ty­wa edu­ka­cyj­na będzie mogła efek­tyw­niej reali­zo­wać swo­ją misję!

Pompy dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

Wier­ce­nie stud­ni na fermie.