fbpx

Zakup odczynników do laboratoriów w Helocie, Bassar i Loméogo (Togo)

Prze­ka­za­li­śmy do To­go dla Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­ne­go Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go 5 962,90zł na za­kup od­czyn­ni­ków me­dycz­nych. Zgro­ma­dze­nie pro­wa­dzi kil­ka ośrod­ków zdro­wia z la­bo­ra­to­ria­mi. Jest jed­nak spo­ry pro­blem z za­ku­pem od­czyn­ni­ków do apa­ra­tów do kom­plek­so­wej ana­li­zy krwi.

To­go nie ma wy­star­cza­ją­cej licz­by la­bo­ra­to­riów, zwłasz­cza na pół­no­cy kra­ju. W sto­li­cy na­to­miast la­bo­ra­to­ria, któ­re są do­brze wy­po­sa­żo­ne, są dro­gie i tym sa­mym nie­do­stęp­ne dla więk­szej czę­ści lud­no­ści. W ośrod­kach Zgro­ma­dze­nia ba­da­nia nie są dro­gie, opła­ty słu­żą je­dy­nie pod­sta­wo­we­mu utrzy­ma­niu la­bo­ra­to­riów. Sfi­nan­so­wa­li­śmy rocz­ne za­po­trze­bo­wa­nie od­czyn­ni­ków dla trzech la­bo­ra­to­riów. Ob­słu­gu­ją spo­rą licz­bę lud­no­ści:

He­lo­ta – oko­ło 14 500 osób

Bas­sar – oko­ło 6 650 osób

Lo­mé – oko­ło 15 000 osób.

Za­ku­pio­ne od­czyn­ni­ki:

He­ma­to­lo­gia Mi­cros

Mi­ni­dil – 20 po­jem­ni­ków

Mi­nic­lin – 40 po­jem­ni­ków

Mi­ni­ly­se – 10 po­jem­ni­ków

He­ma­to­lo­gia Min­dray

Di­lu­ent – 4 po­jem­ni­ki

Ly­se – 2 po­jem­ni­ki

Rin­se – 4 po­jem­ni­ki

E–Z Cle­an­ser – 2 po­jem­ni­ki

Pro­be Cle­an­ser – 2 po­jem­ni­ki

 

Zakup odczynników do laboratoriów w Hélocie, Bassar i Loméogo (Togo)

Zakup odczynników do laboratoriów w Hélocie, Bassar i Loméogo (Togo)

Print Friendly, PDF & Email