Zakup odczynników do laboratoriów w Helocie, Bassar i Loméogo (Togo)

ODCZYNNIKI DLA LABORATORIÓW

LICZBA PROJEKTU: 84 POJEMNIKI

MIEJSCE: TOGO

NR PROJEKTU: 06/2018

Prze­ka­za­li­śmy do Togo dla Zgro­ma­dze­nia Misyj­ne­go Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go 5 962,90 zł na zakup odczyn­ni­ków medycz­nych. Zgro­ma­dze­nie pro­wa­dzi kil­ka ośrod­ków zdro­wia z labo­ra­to­ria­mi. Jest jed­nak spo­ry pro­blem z zaku­pem odczyn­ni­ków do apa­ra­tów do kom­plek­so­wej ana­li­zy krwi.

Togo nie ma wystar­cza­ją­cej licz­by labo­ra­to­riów, zwłasz­cza na pół­no­cy kra­ju. W sto­li­cy nato­miast labo­ra­to­ria, któ­re są dobrze wypo­sa­żo­ne, są dro­gie i tym samym nie­do­stęp­ne dla więk­szej czę­ści lud­no­ści. W ośrod­kach Zgro­ma­dze­nia bada­nia nie są dro­gie, opła­ty słu­żą jedy­nie pod­sta­wo­we­mu utrzy­ma­niu labo­ra­to­riów. Sfi­nan­so­wa­li­śmy rocz­ne zapo­trze­bo­wa­nie odczyn­ni­ków dla trzech labo­ra­to­riów. Obsłu­gu­ją spo­rą licz­bę ludności:

Helo­ta – oko­ło 14 500 osób

Bas­sar – oko­ło 6 650 osób

Lomé – oko­ło 15 000 osób.

Zaku­pio­ne odczynniki:

Hema­to­lo­gia Micros

Mini­dil – 20 pojemników

Minic­lin – 40 pojemników

Mini­ly­se – 10 pojemników

Hema­to­lo­gia Mindray

Dilu­ent – 4 pojemniki

Lyse – 2 pojemniki

Rin­se – 4 pojemniki

E–Z Cle­an­ser – 2 pojemniki

Pro­be Cle­an­ser – 2 pojemniki

Zakup odczynników do laboratoriów w Hélocie, Bassar i Loméogo (Togo)

Zakup odczynników do laboratoriów w Hélocie, Bassar i Loméogo (Togo)