Wyposażenie budynku na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW FERMY

LICZBA PROJEKTU: 2500 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 06/2021

Prze­ka­za­li­śmy 2500 euro na wypo­sa­że­nie budyn­ku na fer­mie edu­ka­cyj­nej w Ani­vo­ra­no. Od kil­ku lat fun­da­cja współ­fi­nan­su­je fer­mę edu­ka­cyj­ną dla mło­dzie­ży, któ­ra daje oka­zję do nauki zawo­du: rol­nic­twa, sadow­nic­twa oraz ręcz­ne­go kopa­nia stud­ni. Fer­ma sta­le się roz­ra­sta. Aktu­al­nie potrze­ba było wypo­sa­że­nia domu miesz­kal­ne­go dla mło­dzie­ży: sto­łów, krze­seł, półek, łóżek pię­tro­wych a tak­że garn­ków oraz naczyń. 

Zaku­pio­ne wypo­sa­że­nie budyn­ków na farmie:

Wyposażenie budynku na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
Wyposażenie budynku na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
Wyposażenie budynku na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
Wyposażenie budynku na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)