Pomoc noworodkom w Berevo (Madagaskar)

POMOC NOWORODKOM

LICZBA PROJEKTU: 1550 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 6/2022

Prze­ka­za­li­śmy 1550 euro na pomoc medycz­ną dla nowo­rod­ków w Bere­vo na Mada­ga­ska­rze. Miej­sco­we sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi pro­wa­dzą tu przy­chod­nię (któ­rą Fun­da­cja wspar­ła w 2019 r. poprzez budo­wę labo­ra­to­rium), do któ­rej tra­fia­ją nie­do­ży­wio­ne nowo­rod­ki. Nie­do­ży­wie­nie dzie­ci i mło­dzie­ży jest powszech­ne w tym rejo­nie, odcię­tym od świa­ta (do miej­sco­wo­ści moż­na dostać się jedy­nie rze­ką, pły­nąc nawet kil­ka­na­ście godzin). 

Zre­ali­zo­wa­na pomoc dla noworodków:

Pomoc noworodkom w Berevo (Madagaskar)
Pomoc noworodkom w Berevo (Madagaskar)
Pomoc noworodkom w Berevo (Madagaskar)
Pomoc noworodkom w Berevo (Madagaskar)

Aby rato­wać nowo­rod­ki w Bere­vo potrzeba: 

  • mle­ka huma­ni­zo­wa­ne­go za 922 euro
  • odży­wek wita­mi­no­wych za 119 euro
  • odzie­ży i bute­lek za 95 euro
  • anty­bio­ty­ków oraz leków prze­ciw­grzy­bicz­nych za 189 euro
  • suple­men­tów dla matek (zwal­cza­ją­cych ane­mię, wspo­ma­ga­ją­cych lak­ta­cję) za 125 euro
  • ter­mo­sów za 100 euro.