Okładzina na bloku operacyjnym szpitala w Mampikony (Madagaskar)

OKŁADZINA NA BLOKU OPERACYJNYM

LICZBA PROJEKTU: 12 717 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 07/2024

Prze­ka­za­li­śmy 12 717 euro na sfi­nan­so­wa­nie wyko­na­nia spe­cja­li­stycz­nej okła­dzi­ny pod­łóg i ścian w blo­ku ope­ra­cyj­nym szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny (w budowie).

Blok ope­ra­cyj­ny, przez swo­ją spe­cy­fi­kę, wyma­ga naj­wyż­szych stan­dar­dów utrzy­ma­nia asep­tycz­nych warun­ków pra­cy. Wyma­ga­ne są takie cechy jak łatwość w czysz­cze­niu ścian, odpor­ność na dzia­ła­nie środ­ków dezyn­fek­cyj­nych oraz odpor­ność na poja­wie­nie się rys i pęk­nięć, któ­re mogły­by sta­no­wić poten­cjal­ne miej­sce zale­ga­nia drob­no­ustro­jów. Ponad­to, mate­ria­ły uży­te do okła­dzin muszą być nie­prze­pusz­czal­ne oraz powin­ny być odpor­ne na uszko­dze­nia mechaniczne.

Te spe­cja­li­stycz­ne okła­dzi­ny są zatem nie­zbęd­ne dla wła­ści­we­go funk­cjo­no­wa­nia blo­ku operacyjnego. 

Okładzina na bloku operacyjnym szpitala w Mampikony (Madagaskar)