Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

STUDNIE DLA SZKÓŁ

LICZBA PROJEKTU: 3 SZKOŁY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 06/2017

Prze­ka­za­li­śmy 4300 euro na budo­wę trzech stud­ni kopa­nych, słu­żą­cych szko­łom pod­sta­wo­wym w rejo­nie Mam­pi­ko­ny na Madagaskarze.

W Mam­pi­ko­ny pra­cu­ją misjo­na­rze ze Zgro­ma­dze­nia Ducha Świę­te­go, o. Dariusz Marut i o. Michał Apie­cio­nek. Ojco­wie pro­wa­dzą w regio­nie 25 szkół, w któ­rych uczy się ponad sześć tysię­cy dzie­ci. Wciąż jed­nak wie­le jest wio­sek, w któ­rych nie ma dostę­pu do edu­ka­cji. Nie­licz­ne szko­ły pań­stwo­we są w opła­ka­nym sta­nie: mają jed­ną, góra dwie sale, któ­re przy­kry­wa dach skle­co­ny z bam­bu­sa. Czę­sto kla­sa ma tyl­ko jed­ną książ­kę. Zeszyt i ołó­wek to też luk­sus, zwy­kle dziec­ku musi wystar­czyć wypo­ży­czo­na tablicz­ka i kre­da. Ta rów­nież jest dro­go­cen­na: „Jest z zagra­ni­cy” mówią dzie­ci i każ­dy kawa­łek dzie­lą, by star­czy­ło dla kil­ku kole­gów. Zresz­tą kre­dą pisze się tyl­ko na lek­cjach. W domu do odra­bia­nia zadań musi wystar­czyć pisa­nie paty­kiem na piasku.

W pla­ców­kach tych dzie­ci nauczą się czy­tać i pisać. Pozna­ją pod­sta­wy higie­ny: dowie­dzą się o tra­gicz­nych skut­kach picia zaka­żo­nej wody, o tym, jak zapo­bie­gać mala­rii i cho­ro­bom paso­żyt­ni­czym. Naj­zdol­niej­si dosta­ną szan­sę na dal­szą edu­ka­cję w innych pla­ców­kach, czy­li szan­sę na lep­sze życie.

Dostęp do czy­stej wody jest klu­czo­wy. Brud­na woda jest źró­dłem cho­le­ry, ame­bo­zy i wie­lu innych groź­nych cho­rób. W Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze pra­wie 100 proc. popu­la­cji mia­ło paso­ży­ty. Przez paso­ży­ty umie­ra­ły zwłasz­cza dzie­ci, jako naj­mniej odpor­ne i najsłabsze.

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)