fbpx

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 4300 eu­ro na bu­do­wę trzech stud­ni ko­pa­nych, słu­żą­cych szko­łom pod­sta­wo­wym w re­jo­nie Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze.

W Mam­pi­ko­ny pra­cu­ją mi­sjo­na­rze ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­te­go, o. Da­riusz Ma­rut i o. Mi­chał Apie­cio­nek. Oj­co­wie pro­wa­dzą w re­gio­nie 25 szkół, w któ­rych uczy się po­nad sześć ty­się­cy dzie­ci. Wciąż jed­nak wie­le jest wio­sek, w któ­rych nie ma do­stę­pu do edu­ka­cji. Nie­licz­ne szko­ły pań­stwo­we są w opła­ka­nym sta­nie: ma­ją jed­ną, gó­ra dwie sa­le, któ­re przy­kry­wa dach skle­co­ny z bam­bu­sa. Czę­sto kla­sa ma tyl­ko jed­ną książ­kę. Ze­szyt i ołó­wek to też luk­sus, zwy­kle dziec­ku mu­si wy­star­czyć wy­po­ży­czo­na ta­blicz­ka i kre­da. Ta rów­nież jest dro­go­cen­na: „Jest z za­gra­ni­cy” mó­wią dzie­ci i każ­dy ka­wa­łek dzie­lą, by star­czy­ło dla kil­ku ko­le­gów. Zresz­tą kre­dą pi­sze się tyl­ko na lek­cjach. W do­mu do od­ra­bia­nia za­dań mu­si wy­star­czyć pi­sa­nie pa­ty­kiem na pia­sku.

W pla­ców­kach tych dzie­ci na­uczą się czy­tać i pi­sać. Po­zna­ją pod­sta­wy hi­gie­ny: do­wie­dzą się o tra­gicz­nych skut­kach pi­cia za­ka­żo­nej wo­dy, o tym, jak za­po­bie­gać ma­la­rii i cho­ro­bom pa­so­żyt­ni­czym. Naj­zdol­niej­si do­sta­ną szan­sę na dal­szą edu­ka­cję w in­nych pla­ców­kach, czy­li szan­sę na lep­sze ży­cie.

Do­stęp do czy­stej wo­dy jest klu­czo­wy. Brud­na wo­da jest źró­dłem cho­le­ry, ame­bo­zy i wie­lu in­nych groź­nych cho­rób. W Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze pra­wie 100 proc. po­pu­la­cji mia­ło pa­so­ży­ty. Przez pa­so­ży­ty umie­ra­ły zwłasz­cza dzie­ci, ja­ko naj­mniej od­por­ne i naj­słab­sze.

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email