Wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania)

WYKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 40 DZIECI

MIEJSCE: KWAMATIAS, TANZANIA

NR PROJEKTU: 07/2018

Prze­ka­za­li­śmy 30 340 zło­tych na wykoń­cze­nie przed­szko­la w Tan­za­nii. W Kwa­ma­tias w regio­nie Kiba­ha, nie­da­le­ko sto­li­cy Tan­za­nii, dzia­ła Obe­dy Kugu­ru – Tan­za­nij­czyk z poko­jo­we­go ple­mie­nia Zana­ki. Jego histo­ria poru­sza ser­ce. Jest zało­ży­cie­lem Orga­ni­za­cji Mku­za Youth Deve­lop­ment Asso­cia­tion, któ­ra słu­ży pomo­cy dzie­ciom i mło­dzie­ży lokal­nej, w tym rów­nież albi­no­som. Jako dziec­ko Obe­dy dostał pomoc od pew­nej nie­miec­kiej rodzi­ny, dzię­ki cze­mu mógł się wykształ­cić. Jako doro­sły czło­wiek posta­no­wił poma­gać dzie­ciom w uzy­ska­niu odstę­pu do edu­ka­cji. W 2003 r. otwo­rzył szko­łę Mku­za Nur­se­ry Scho­ol, ofe­ru­ją­cą dar­mo­wą edu­ka­cję dla sie­rot oraz dzie­ci w trud­nej sytu­acji życiowej.

Pra­gnie­nie stwo­rze­nia przed­szko­la zro­dzi­ło się w Obe­dy już po ukoń­cze­niu szko­ły śred­niej. W Kwa­ma­tias nie ma publicz­ne­go przed­szko­la, jest tyl­ko pry­wat­ne i odpłat­ne. Obe­dy zało­żył przed­szko­le począt­ko­wo dla 30 dzie­ci. Pobie­ra od rodzi­ców drob­ną opła­tę 10 000 TSH (5 EURO) mie­sięcz­nie na pokry­cie posił­ku (afry­kań­skie uji), pen­sji dwóch nauczy­cie­li, wynaj­mu pomiesz­cze­nia i biu­ra (pry­wat­ne przed­szko­la pobie­ra­ją cze­sne od 800 000 TSH wzwyż rocz­nie). W gru­pie przed­szkol­nej prze­by­wa ponad 40 dzie­ci w wie­ku od 3 do 6 lat. Do dys­po­zy­cji nauczy­cie­la są tabli­ca, kre­da stół, dwie maty oraz kil­ka pomo­cy dydak­tycz­nych ofia­ro­wa­nych przez wolon­ta­riu­szy. Obe­dy szu­ka po całym świe­cie ludzi, któ­rzy pomo­gą mu utrzy­mać przed­szko­le. Roz­po­czął budo­wę przed­szko­la z daro­wizn z Nie­miec, ale wciąż potrze­by są wiel­kie. Uda­ło się zada­szyć budy­nek, gdyż deszcz unie­moż­li­wiał pro­wa­dze­nie zajęć. Następ­nym eta­pem jest wykoń­cze­nie przedszkola.

Wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania)

Wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania)

Wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania)

Wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania)

Wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania)