Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

NASIONA NA ZASIEW

LICZBA PROJEKTU: 18 900 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 07/2020

Prze­ka­za­li­śmy 18 900 euro na zakup kolej­nej par­tii ryżu oraz nasion róż­nych rodza­jów faso­li dla poszko­do­wa­nych w powo­dzi w miej­sco­wo­ści Mam­pi­ko­ny oraz oko­licz­nych wsiach: Andi­lam­be, Tsi­mi­ja­ly, Andon­go­na, Ambo­hi­to­aka, Ambo­di­sa­tra­na, Anta­ne­ti­la­va na pół­no­cy Mada­ga­ska­ru. Mię­dzy 13 a 18 stycz­nia 2020 r. nad­szedł cyklon, z bar­dzo sil­ny­mi opa­da­mi desz­czu. Ule­wa doko­na­ła ogrom­nych znisz­czeń. Lud­ność w wie­lu wsiach ze wzglę­du na kil­ku­me­tro­wą falę wody była zmu­szo­na opu­ścić swo­je domy, nie mając nawet cza­su i szan­sy na ura­to­wa­nie dobyt­ku i zwie­rząt hodow­la­nych. Wie­le rodzin zosta­ło bez żywności.

Misja kato­lic­ka w Mam­pi­ko­ny zwró­ci­ła się z proś­bą o zakup ryżu i rów­ne­go rodza­ju faso­li, któ­ry mogła­by dys­try­bu­ować nie­od­płat­nie dla powo­dzian. Będzie on prze­zna­czo­ny na zasiew, gdyż powo­dzia­nie stra­ci­li wszyst­kie nasio­na i nie mają moż­li­wo­ści zaku­pu nowych. Pola zosta­ły zala­ne i koniecz­ny jest kolej­ny wysiew, by unik­nąć gło­du. Misja prze­wi­dzia­ła tak­że udzie­la­nie poszko­do­wa­nym pomo­cy medycz­nej (posia­da odpo­wied­nie zaple­cze – w posta­ci ośrod­ka zdro­wia z labo­ra­to­rium oraz dwie­ma sala­mi dla cho­rych hospitalizowanych).

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)