fbpx

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 18 900 eu­ro na za­kup ko­lej­nej par­tii ry­żu oraz na­sion róż­nych ro­dza­jów fa­so­li dla po­szko­do­wa­nych w po­wo­dzi w miej­sco­wo­ści Mam­pi­ko­ny oraz oko­licz­nych wsiach: An­di­lam­be, Tsi­mi­ja­ly, An­don­go­na, Am­bo­hi­to­aka, Am­bo­di­sa­tra­na, An­ta­ne­ti­la­va na pół­no­cy Ma­da­ga­ska­ru. Mię­dzy 13 a 18 stycz­nia 2020 r. nad­szedł cy­klon, z bar­dzo sil­ny­mi opa­da­mi desz­czu. Ule­wa do­ko­na­ła ogrom­nych znisz­czeń. Lud­ność w wie­lu wsiach ze wzglę­du na kil­ku­me­tro­wą fa­lę wo­dy by­ła zmu­szo­na opu­ścić swo­je do­my, nie ma­jąc na­wet cza­su i szan­sy na ura­to­wa­nie do­byt­ku i zwie­rząt ho­dow­la­nych. Wie­le ro­dzin zo­sta­ło bez żyw­no­ści.

Mi­sja ka­to­lic­ka w Mam­pi­ko­ny zwró­ci­ła się z proś­bą o za­kup ry­żu i rów­ne­go ro­dza­ju fa­so­li, któ­ry mo­gła­by dys­try­bu­ować nie­od­płat­nie dla po­wo­dzian. Bę­dzie on prze­zna­czo­ny na za­siew, gdyż po­wo­dzia­nie stra­ci­li wszyst­kie na­sio­na i nie ma­ją moż­li­wo­ści za­ku­pu no­wych. Po­la zo­sta­ły za­la­ne i ko­niecz­ny jest ko­lej­ny wy­siew, by unik­nąć gło­du. Mi­sja prze­wi­dzia­ła tak­że udzie­la­nie po­szko­do­wa­nym po­mo­cy me­dycz­nej (po­sia­da od­po­wied­nie za­ple­cze – w po­sta­ci ośrod­ka zdro­wia z la­bo­ra­to­rium oraz dwie­ma sa­la­mi dla cho­rych ho­spi­ta­li­zo­wa­nych).

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

Ryż i fasola na zasiew dla powodzian (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email