Dostarczenie wody dla gospodarstwa w Mampikony (Madagaskar)

WODA DLA GOSPODARSTWA

LICZBA PROJEKTU: 30 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 07/2021

Prze­ka­za­li­śmy 3300 euro na zakup pom­py, bate­rii sło­necz­nych i zbior­ni­ka na wodę dla gospo­dar­stwa rol­ne­go w Mam­pi­ko­ny. Gospo­dar­stwo to pierw­szy pro­jekt Fun­da­cji na Mada­ga­ska­rze. Fer­ma cały czas się roz­wi­ja i przy­no­si coraz więk­sze plo­ny. Są one prze­zna­czo­ne głów­nie na wyży­wie­nie 30 dzie­ci w domu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny oraz w sto­łów­kach, w któ­rych pro­wa­dzo­ne jest doży­wia­nie naj­uboż­szych dzie­ci. Gospo­dar­stwo posia­da już kil­ka­na­ście hek­ta­rów zie­mi. W związ­ku z cią­głym roz­ro­stem przed­się­wzię­cia powsta­ła potrze­ba zaku­pu bate­rii i pomby oraz zbior­ni­ka, by spro­stać nawad­nia­niu upraw. Uła­twi to pra­cę i zwięk­szy wydaj­ność gospodarstwa.

Goto­wa stud­nia z solarami:

Dostarczenie wody dla gospodarstwa w Mampikony (Madagaskar)
Dostarczenie wody dla gospodarstwa w Mampikony (Madagaskar)
Dostarczenie wody dla gospodarstwa w Mampikony (Madagaskar)
Dostarczenie wody dla gospodarstwa w Mampikony (Madagaskar)