Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

MLEKO DLA CHORYCH

LICZBA PROJEKTU: 20 MATEK

MIEJSCE: ESSENG, KAMERUN

NR PROJEKTU: 08/2017

Do Essen­gu w Kame­ru­nie prze­ka­za­li­śmy kwo­tę 6240 euro na zakup mle­ka dla 20 matek sero­po­zy­tyw­nych. W Kato­lic­kim Ośrod­ku Zdro­wia Sióstr od Anio­łów obję­to opie­ką 20 dzie­ci oraz ich mat­ki. Ośro­dek oprócz lecze­nia pod­sta­wo­wych cho­rób takich jak mala­ria, roba­czy­ce czy cho­ro­by dróg odde­cho­wych, szcze­gól­ną tro­ską obej­mu­je cho­rych na AIDS, a zwłasz­cza kobie­ty cię­żar­ne i dzie­ci. Rocz­nie w tym ośrod­ku zdro­wia przy­cho­dzi na świat oko­ło 120–130 dzie­ci, z któ­rych jed­na szó­sta to dzie­ci matek sero­po­zy­tyw­nych. Kobie­ty te przy­cho­dzą do ośrod­ka z wio­sek odda­lo­nych nawet o 40 km, wie­dząc, że otrzy­ma­ją opie­kę i wspar­cie. Ratun­kiem dla ich dzie­ci jest kar­mie­nie ich mle­kiem zastęp­czym, jako że wirus HIV prze­no­si się z mle­kiem mat­ki. Mle­ko to jest nie­do­stęp­ne ceno­wo dla więk­szo­ści kobiet z Kame­ru­nu. Jed­no pudeł­ko to koszt oko­ło trzech euro (na tydzień potrze­ba oko­ło trzech pude­łek). Sio­stry przy­ję­ły zasa­dę, że mat­ka kupu­je jed­no pudeł­ka a w ośrod­ku dosta­je dwa za dar­mo. Aby sfi­nan­so­wać tę akcję, sio­stry zwró­ci­ły się do naszej Fun­da­cji o pomoc.

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)