fbpx

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Do Es­sen­gu w Ka­me­ru­nie prze­ka­za­li­śmy kwo­tę 6240 eu­ro na za­kup mle­ka dla 20 ma­tek se­ro­po­zy­tyw­nych. W Ka­to­lic­kim Ośrod­ku Zdro­wia Sióstr od Anio­łów ob­ję­to opie­ką 20 dzie­ci oraz ich mat­ki. Ośro­dek oprócz le­cze­nia pod­sta­wo­wych cho­rób ta­kich jak ma­la­ria, ro­ba­czy­ce czy cho­ro­by dróg od­de­cho­wych, szcze­gól­ną tro­ską obej­mu­je cho­rych na AIDS, a zwłasz­cza ko­bie­ty cię­żar­ne i dzie­ci. Rocz­nie w tym ośrod­ku zdro­wia przy­cho­dzi na świat oko­ło 120–130 dzie­ci, z któ­rych jed­na szó­sta to dzie­ci ma­tek se­ro­po­zy­tyw­nych. Ko­bie­ty te przy­cho­dzą do ośrod­ka z wio­sek od­da­lo­nych na­wet o 40 km, wie­dząc, że otrzy­ma­ją opie­kę i wspar­cie. Ra­tun­kiem dla ich dzie­ci jest kar­mie­nie ich mle­kiem za­stęp­czym, ja­ko że wi­rus HIV prze­no­si się z mle­kiem mat­ki. Mle­ko to jest nie­do­stęp­ne ce­no­wo dla więk­szo­ści ko­biet z Ka­me­ru­nu. Jed­no pu­deł­ko to koszt oko­ło trzech eu­ro (na ty­dzień po­trze­ba oko­ło trzech pu­de­łek). Sio­stry przy­ję­ły za­sa­dę, że mat­ka ku­pu­je jed­no pu­deł­ka a w ośrod­ku do­sta­je dwa za dar­mo. Aby sfi­nan­so­wać tę ak­cję, sio­stry zwró­ci­ły się do na­szej Fun­da­cji o po­moc.

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email