fbpx

Rozbudowa farmy dla Centrum dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 2 645 eu­ro na pro­jekt usa­mo­dziel­nie­nia żyw­no­ścio­we­go Cen­trum Dzie­cię­ce­go w Ke­nii. Otwar­te 29 grud­nia 2017 ro­ku Cen­trum Dzie­cię­ce w Ki­tha­tu obej­mu­je opie­ką oraz do­ży­wia­niem oko­ło 130 dzie­ci w róż­nym wie­ku. Cen­trum po­sia­da ja­dal­nię i kuch­nię. W cza­sie po­by­tu w cen­trum uczą się cho­dzić, mó­wić, ba­wić z in­ny­mi i ma­ją czas na spa­nie. Je­śli dziec­ko jest cho­re, za­bie­ra­ne jest do ośrod­ka zdro­wia lub to do szpi­ta­la.

Jed­ną z naj­więk­szych po­trzeb jest tro­ska o żyw­ność dla dzie­ci, znaj­du­ją­cych się na te­re­nie Cen­trum. Na te­re­nie mi­sji funk­cjo­no­wa­ła ma­ła far­ma (kro­wa, ko­za oraz kil­ka­na­ście kur), któ­ra by­łą jed­nak nie­wy­star­cza­ją­ca dla 130 dzie­ci. Roz­bu­do­wa­nie far­my oraz po­więk­sze­nie jej po­mo­że w utrzy­ma­niu Cen­trum i co­dzien­nym ży­wie­niu dzie­ci. Za­kup kro­wy oraz kur-nio­sek bę­dzie ogrom­ną po­mo­cą w uzy­ska­niu mle­ka oraz ja­jek dla dzie­ci. Część mle­ka bę­dzie od­da­wa­na do sku­pu, a pie­nią­dze uzy­ska­ne ze sprze­da­ży po­mo­gą za­ku­pić in­ne ar­ty­ku­ły żyw­no­ścio­we. Na­wóz uzy­ska­ny z ho­dow­li zwie­rząt bę­dzie mógł być wy­ko­rzy­sta­ny w ogro­dzie wa­rzyw­nym do bar­dziej wy­daj­nej upra­wy.

Po­więk­sze­nie far­my wy­ma­ga za­ku­pu:

  • Kro­wy do pro­duk­cji 15–20 l mle­ka
  • Kur nio­sek 100 sztuk
  • Pa­szy dla kur na pierw­szy mie­siąc do mo­men­tu uzy­ska­nia ja­jek z ho­dow­li
  • Ma­szy­ny do cię­cia żyw­no­ści dla krów, uzy­ska­nej z po­sa­dzo­nej tra­wy oraz pu­stych kolb ku­ku­ry­dzy i wszel­kich in­nych po­zo­sta­ło­ści z upraw na po­lu oraz przy­go­to­wa­nie po­miesz­cze­nia do jej użyt­ko­wa­nia
  • Po­ży­wie­nia – ki­szo­nek dla krów na czas po­ry su­chej w Ke­nii.

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Print Friendly, PDF & Email