Rozbudowa farmy dla Centrum dziecięcego w Kithatu (Kenia)

ROZBUDOWA FARMY

LICZBA PROJEKTU: 100 KUR

MIEJSCE: KITHATU, KENIA

NR PROJEKTU: 08/2018

Prze­ka­za­li­śmy 2 645 euro na pro­jekt usa­mo­dziel­nie­nia żyw­no­ścio­we­go Cen­trum Dzie­cię­ce­go w Kenii. Otwar­te 29 grud­nia 2017 roku Cen­trum Dzie­cię­ce w Kitha­tu obej­mu­je opie­ką oraz doży­wia­niem oko­ło 130 dzie­ci w róż­nym wie­ku. Cen­trum posia­da jadal­nię i kuch­nię. W cza­sie poby­tu w cen­trum uczą się cho­dzić, mówić, bawić z inny­mi i mają czas na spa­nie. Jeśli dziec­ko jest cho­re, zabie­ra­ne jest do ośrod­ka zdro­wia lub to do szpitala.

Jed­ną z naj­więk­szych potrzeb jest tro­ska o żyw­ność dla dzie­ci, znaj­du­ją­cych się na tere­nie Cen­trum. Na tere­nie misji funk­cjo­no­wa­ła mała far­ma (kro­wa, koza oraz kil­ka­na­ście kur), któ­ra byłą jed­nak nie­wy­star­cza­ją­ca dla 130 dzie­ci. Roz­bu­do­wa­nie far­my oraz powięk­sze­nie jej pomo­że w utrzy­ma­niu Cen­trum i codzien­nym żywie­niu dzie­ci. Zakup kro­wy oraz kur-nio­sek będzie ogrom­ną pomo­cą w uzy­ska­niu mle­ka oraz jajek dla dzie­ci. Część mle­ka będzie odda­wa­na do sku­pu, a pie­nią­dze uzy­ska­ne ze sprze­da­ży pomo­gą zaku­pić inne arty­ku­ły żyw­no­ścio­we. Nawóz uzy­ska­ny z hodow­li zwie­rząt będzie mógł być wyko­rzy­sta­ny w ogro­dzie warzyw­nym do bar­dziej wydaj­nej uprawy.

Powięk­sze­nie far­my wyma­ga zakupu:

  • Kro­wy do pro­duk­cji 15–20 l mleka
  • Kur nio­sek 100 sztuk
  • Paszy dla kur na pierw­szy mie­siąc do momen­tu uzy­ska­nia jajek z hodowli
  • Maszy­ny do cię­cia żyw­no­ści dla krów, uzy­ska­nej z posa­dzo­nej tra­wy oraz pustych kolb kuku­ry­dzy i wszel­kich innych pozo­sta­ło­ści z upraw na polu oraz przy­go­to­wa­nie pomiesz­cze­nia do jej użytkowania
  • Poży­wie­nia – kiszo­nek dla krów na czas pory suchej w Kenii.

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)