Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun)

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW

LICZBA PROJEKTU: 6 KOMPUTERÓW

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 07/2019

Prze­ka­za­li­śmy 2300 euro na wypo­sa­że­nie warsz­ta­tów tech­nicz­nych w Garo­ua Boulaï w Kame­ru­nie. Mia­stecz­ko poło­żo­ne jest we wschod­niej czę­ści Kame­ru­nu na gra­ni­cy z Repu­bli­ką Środ­ko­wej Afry­ki. Jest to część kra­ju bar­dzo ubo­ga. Więk­szość spo­łe­czeń­stwa utrzy­mu­je się z rol­nic­twa. Col­lège został wybu­do­wa­ny w 2007 roku w Garo­ua Boulaï z ini­cja­ty­wy pol­skich sióstr domi­ni­ka­nek. Od począt­ku ist­nie­nia kato­lic­ka szko­ła śred­nia Col­lège van Hey­gen otwo­rzy­ła pro­gi dla mło­dzie­ży innych wyznań (uczą się tu rów­nież pro­te­stan­ci i muzuł­ma­nie). Obec­nie col­lège pro­wa­dzo­ny jest przez Kameruńczyków.

Skut­kiem trwa­ją­cej w ostat­nich latach woj­ny domo­wej w sąsied­niej Repu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki jest fala uchodź­ców, napły­wa­ją­ca cały czas do Kame­ru­nu. Col­lège van Hey­gen odpo­wie­dział pozy­tyw­nie na potrze­bę pomo­cy w edu­ka­cji mło­dzie­ży, zmu­szo­nej opu­ścić swój kraj.

W roku szkol­nym 2018/19 do Col­lège Van Hey­gen uczęsz­cza­ło 300 osób. Szko­ła ofe­ru­je kształ­ce­nie ogól­ne oraz tech­nicz­ne (m.in. elek­try­ka, mecha­ni­ka samo­cho­do­wa, krawiectwo).

Wykształ­ce­nie tech­nicz­ne wią­że się z nauką przed­mio­tów prak­tycz­nych. Bar­dzo trud­no prze­ka­zać taką wie­dzę „na sucho”, a tak w ostat­nich latach wyglą­da naucza­nie. Col­lège dys­po­nu­je salą kom­pu­te­ro­wą, ale jest ona pusta… i nie wyni­ka to bynaj­mniej z zanie­dba­nia władz szko­ły. Pie­nię­dzy wystar­cza zale­d­wie na wypła­ty dla nauczy­cie­li. Podob­nie wyglą­da kla­sa kra­wiec­twa. Znaj­du­je się w niej tyl­ko jed­na maszy­na do szycia.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki zaku­pi­ła 6 kom­pu­te­rów, 2 maszy­ny do szy­cia, 2 gło­śni­ki oraz 5 regu­la­to­ry prą­du. Wypo­sa­że­nie sal pozwo­li uczniom nabyć umie­jęt­no­ści, któ­re uła­twią im zda­nie egza­mi­nów koń­co­wych, a w przy­szło­ści zdo­by­cie dobrej pra­cy. Dla czę­ści uczniów posia­da­nie wła­sne­go kom­pu­te­ra nigdy nie będzie moż­li­we, dla­te­go jedy­nie szko­ła może dać moż­li­wość „dotknię­cia” takie­go sprzę­tu. Dziew­czę­ta uczą się kra­wiec­twa, a do tego nie­zbęd­ne są maszy­ny do szy­cia. Ze wzglę­du na nie­re­gu­lar­ne dosta­wy ener­gii elek­trycz­nej koniecz­ny jest rów­nież zakup regu­la­to­rów prądu.

Z reali­za­cji pro­jek­tu sko­rzy­sta 300 mło­dych ludzi z Kame­ru­nu i Repu­bli­ki Środ­ko­wej Afry­ki – uczniów Col­lège Van Hey­gen w Garo­ua Boulaï.

Na zdję­ciach: zaku­pio­ne kom­pu­te­ry i maszy­ny do szycia.

Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun)

Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun)