fbpx

Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 2300 eu­ro na wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów tech­nicz­nych w Ga­ro­ua Bo­ulaï w Ka­me­ru­nie. Mia­stecz­ko po­ło­żo­ne jest we wschod­niej czę­ści Ka­me­ru­nu na gra­ni­cy z Re­pu­bli­ką Środ­ko­wej Afry­ki. Jest to część kra­ju bar­dzo ubo­ga. Więk­szość spo­łe­czeń­stwa utrzy­mu­je się z rol­nic­twa. Col­lège zo­stał wy­bu­do­wa­ny w 2007 ro­ku w Ga­ro­ua Bo­ulaï z ini­cja­ty­wy pol­skich sióstr do­mi­ni­ka­nek. Od po­cząt­ku ist­nie­nia ka­to­lic­ka szko­ła śred­nia Col­lège van Hey­gen otwo­rzy­ła pro­gi dla mło­dzie­ży in­nych wy­znań (uczą się tu rów­nież pro­te­stan­ci i mu­zuł­ma­nie). Obec­nie col­lège pro­wa­dzo­ny jest przez Ka­me­ruń­czy­ków.

Skut­kiem trwa­ją­cej w ostat­nich la­tach woj­ny do­mo­wej w są­sied­niej Re­pu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki jest fa­la uchodź­ców, na­pły­wa­ją­ca ca­ły czas do Ka­me­ru­nu. Col­lège van Hey­gen od­po­wie­dział po­zy­tyw­nie na po­trze­bę po­mo­cy w edu­ka­cji mło­dzie­ży, zmu­szo­nej opu­ścić swój kraj.

W ro­ku szkol­nym 2018/19 do Col­lège Van Hey­gen uczęsz­cza­ło 300 osób. Szko­ła ofe­ru­je kształ­ce­nie ogól­ne oraz tech­nicz­ne (m.in. elek­try­ka, me­cha­ni­ka sa­mo­cho­do­wa, kra­wiec­two).

Wy­kształ­ce­nie tech­nicz­ne wią­że się z na­uką przed­mio­tów prak­tycz­nych. Bar­dzo trud­no prze­ka­zać ta­ką wie­dzę „na su­cho”, a tak w ostat­nich la­tach wy­glą­da na­ucza­nie. Col­lège dys­po­nu­je sa­lą kom­pu­te­ro­wą, ale jest ona pu­sta… i nie wy­ni­ka to by­naj­mniej z za­nie­dba­nia władz szko­ły. Pie­nię­dzy wy­star­cza za­le­d­wie na wy­pła­ty dla na­uczy­cie­li. Po­dob­nie wy­glą­da kla­sa kra­wiec­twa. Znaj­du­je się w niej tyl­ko jed­na ma­szy­na do szy­cia.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki za­ku­pi­ła 6 kom­pu­te­rów, 2 ma­szy­ny do szy­cia, 2 gło­śni­ki oraz 5 re­gu­la­to­ry prą­du. Wy­po­sa­że­nie sal po­zwo­li uczniom na­być umie­jęt­no­ści, któ­re uła­twią im zda­nie eg­za­mi­nów koń­co­wych, a w przy­szło­ści zdo­by­cie do­brej pra­cy. Dla czę­ści uczniów po­sia­da­nie wła­sne­go kom­pu­te­ra ni­gdy nie bę­dzie moż­li­we, dla­te­go je­dy­nie szko­ła mo­że dać moż­li­wość „do­tknię­cia” ta­kie­go sprzę­tu. Dziew­czę­ta uczą się kra­wiec­twa, a do te­go nie­zbęd­ne są ma­szy­ny do szy­cia. Ze wzglę­du na nie­re­gu­lar­ne do­sta­wy ener­gii elek­trycz­nej ko­niecz­ny jest rów­nież za­kup re­gu­la­to­rów prą­du.

Z re­ali­za­cji pro­jek­tu sko­rzy­sta 300 mło­dych lu­dzi z Ka­me­ru­nu i Re­pu­bli­ki Środ­ko­wej Afry­ki – uczniów Col­lège Van Hey­gen w Ga­ro­ua Bo­ulaï.

Na zdję­ciach: za­ku­pio­ne kom­pu­te­ry i ma­szy­ny do szy­cia.

Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun)

Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email