Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

WALKA Z EPIDEMIĄ ODRY

LICZBA PROJEKTU: 1800 PACJENTÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 08/2019

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 euro na wal­kę z odrą na Mada­ga­ska­rze. Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na roz­prze­strze­nia­ją­cą się na prze­ło­mie roku 2018/2019 epi­de­mię odry w wie­lu rejo­nach Mada­ga­ska­ru. Cho­ro­ba wystę­pu­je zazwy­czaj w wie­ku dzie­cię­cym, ale na Mada­ga­ska­rze zaata­ko­wa­ła rów­nież bar­dzo dużą gru­pę doro­słych. W pierw­szych 4 mie­sią­cach epi­de­mii samym Mam­pi­ko­ny zmar­ło już ponad 100 osób, a w Ant­si­ra­be ponad 200. W Ant­si­ra­be ponad­to wszyst­kie pla­ców­ki zdro­wia są prze­peł­nio­ne i nie ma gdzie przyj­mo­wać cho­rych. Głów­nym celem pro­jek­tu jest zmniej­sze­nie umie­ral­no­ści poprzez pomoc w lecze­niu powi­kłań, szcze­gól­nie ubo­gich pacjen­tów, któ­rych nie stać na leczenie.

Odra to cho­ro­ba zakaź­na wywo­ły­wa­na przez wirus odry (para­my­xo­wi­rus). Cho­ciaż opra­co­wa­no sku­tecz­ną szcze­pion­kę i cho­ro­ba nie powin­na być pro­ble­mem w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, śmier­tel­ność z powo­du odry jest bar­dzo wyso­ka. Zaka­że­niu ule­ga­ją wszyst­kie dzie­ci, któ­re pozba­wio­ne są odpor­no­ści i mia­ły wcze­śniej kon­takt z wiru­sem. U dzie­ci odra ma zde­cy­do­wa­nie cięż­szy prze­bieg niż u osób dorosłych.

Do zaka­że­nia wiru­sem odry docho­dzi dro­gą kro­pel­ko­wą. Okres inku­ba­cji: od momen­tu zaka­że­nia do wystą­pie­nia typo­wych obja­wów odry trwa zwy­kle 9–14 dni. Odra to cho­ro­ba bar­dzo zakaź­na – zakaź­ność obej­mu­je 5 dni przed poja­wie­niem się wysyp­ki oraz 4 dni po jej ustą­pie­niu, co w mal­ga­skich warun­kach, w któ­rych pra­wie nie ma moż­li­wo­ści odse­pa­ro­wa­nia cho­re­go w małych i cia­snych dom­kach, jesz­cze bar­dziej nasi­la roz­prze­strze­nia­nie się choroby.

Lecze­nie odry ma cha­rak­ter obja­wo­wy, a sku­tecz­ny lek na odrę nie ist­nie­je. Dużą rolę odgry­wa jed­nak łago­dze­nie wystę­pu­ją­cych obja­wów. Jeśli u cho­re­go poja­wi­ła się gorącz­ka trze­ba podać pre­pa­rat prze­ciw­go­rącz­ko­wy, np. ibu­pro­fen czy para­ce­ta­mol. W trak­cie lecze­nia cho­ry powi­nien rów­nież przyj­mo­wać wita­mi­nę A. Cho­ro­ba prze­bie­ga znacz­nie cię­żej u osób z nie­do­bo­rem tej­że wita­mi­ny i wska­za­ne są daw­ki pre­wen­cyj­ne, gdyż w przy­pad­ku powi­kłań nie ma już moż­li­wo­ści wyrów­na­nia nie­do­bo­ru. W lecze­nie powi­kłań w wie­lu przy­pad­kach koniecz­ne jest też włą­cze­nie anty­bio­ty­ków. U pacjen­tów odwod­nio­nych nie­zbęd­ne jest rów­nież poda­wa­nie kroplówek.

Środ­ki zosta­ły prze­zna­czo­ne na zaku­py leków w 50 % dla kli­ni­ki „Flam­boy­ant” przy Misji Kato­lic­kiej w Mam­pi­ko­ny i w 50 % dla szpi­tal „Ave Maria” w Ant­si­ra­be. Udzie­lo­no pomo­cy medycz­nej 1800 osobom.

Na zdję­ciach akcja szcze­pień i leczenia.

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)