fbpx

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 eu­ro na wal­kę z od­rą na Ma­da­ga­ska­rze. Pro­jekt jest od­po­wie­dzią na roz­prze­strze­nia­ją­cą się na prze­ło­mie ro­ku 2018/2019 epi­de­mię od­ry w wie­lu re­jo­nach Ma­da­ga­ska­ru. Cho­ro­ba wy­stę­pu­je za­zwy­czaj w wie­ku dzie­cię­cym, ale na Ma­da­ga­ska­rze za­ata­ko­wa­ła rów­nież bar­dzo du­żą gru­pę do­ro­słych. W pierw­szych 4 mie­sią­cach epi­de­mii sa­mym Mam­pi­ko­ny zmar­ło już po­nad 100 osób, a w Ant­si­ra­be po­nad 200. W Ant­si­ra­be po­nad­to wszyst­kie pla­ców­ki zdro­wia są prze­peł­nio­ne i nie ma gdzie przyj­mo­wać cho­rych. Głów­nym ce­lem pro­jek­tu jest zmniej­sze­nie umie­ral­no­ści po­przez po­moc w le­cze­niu po­wi­kłań, szcze­gól­nie ubo­gich pa­cjen­tów, któ­rych nie stać na le­cze­nie.

Od­ra to cho­ro­ba za­kaź­na wy­wo­ły­wa­na przez wi­rus od­ry (pa­ra­my­xo­wi­rus). Cho­ciaż opra­co­wa­no sku­tecz­ną szcze­pion­kę i cho­ro­ba nie po­win­na być pro­ble­mem w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, śmier­tel­ność z po­wo­du od­ry jest bar­dzo wy­so­ka. Za­ka­że­niu ule­ga­ją wszyst­kie dzie­ci, któ­re po­zba­wio­ne są od­por­no­ści i mia­ły wcze­śniej kon­takt z wi­ru­sem. U dzie­ci od­ra ma zde­cy­do­wa­nie cięż­szy prze­bieg niż u osób do­ro­słych.

Do za­ka­że­nia wi­ru­sem od­ry do­cho­dzi dro­gą kro­pel­ko­wą. Okres in­ku­ba­cji: od mo­men­tu za­ka­że­nia do wy­stą­pie­nia ty­po­wych ob­ja­wów od­ry trwa zwy­kle 9–14 dni. Od­ra to cho­ro­ba bar­dzo za­kaź­na – za­kaź­ność obej­mu­je 5 dni przed po­ja­wie­niem się wy­syp­ki oraz 4 dni po jej ustą­pie­niu, co w mal­ga­skich wa­run­kach, w któ­rych pra­wie nie ma moż­li­wo­ści od­se­pa­ro­wa­nia cho­re­go w ma­łych i cia­snych dom­kach, jesz­cze bar­dziej na­si­la roz­prze­strze­nia­nie się cho­ro­by.

Le­cze­nie od­ry ma cha­rak­ter ob­ja­wo­wy, a sku­tecz­ny lek na od­rę nie ist­nie­je. Du­żą ro­lę od­gry­wa jed­nak ła­go­dze­nie wy­stę­pu­ją­cych ob­ja­wów. Je­śli u cho­re­go po­ja­wi­ła się go­rącz­ka trze­ba po­dać pre­pa­rat prze­ciw­go­rącz­ko­wy, np. ibu­pro­fen czy pa­ra­ce­ta­mol. W trak­cie le­cze­nia cho­ry po­wi­nien rów­nież przyj­mo­wać wi­ta­mi­nę A. Cho­ro­ba prze­bie­ga znacz­nie cię­żej u osób z nie­do­bo­rem tej­że wi­ta­mi­ny i wska­za­ne są daw­ki pre­wen­cyj­ne, gdyż w przy­pad­ku po­wi­kłań nie ma już moż­li­wo­ści wy­rów­na­nia nie­do­bo­ru. W le­cze­nie po­wi­kłań w wie­lu przy­pad­kach ko­niecz­ne jest też włą­cze­nie an­ty­bio­ty­ków. U pa­cjen­tów od­wod­nio­nych nie­zbęd­ne jest rów­nież po­da­wa­nie kro­pló­wek.

Środ­ki zo­sta­ły prze­zna­czo­ne na za­ku­py le­ków w 50 % dla kli­ni­ki „Flam­boy­ant” przy Mi­sji Ka­to­lic­kiej w Mam­pi­ko­ny i w 50 % dla szpi­tal „Ave Ma­ria” w Ant­si­ra­be. Udzie­lo­no po­mo­cy me­dycz­nej 1800 oso­bom.

Na zdję­ciach ak­cja szcze­pień i le­cze­nia.

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email