fbpx

Wysyłka sprzętu szpitalnego do Antsirabe (Madagaskar)

Wy­sła­li­śmy sprzęt me­dycz­ny o war­to­ści 14 750 zł do szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze. Za­pła­ci­li­śmy tak­że cło za tę wy­sył­kę w wy­so­ko­ści 1 772 eu­ro. Szpi­tal w Ant­si­ra­be przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Szpi­tal Ave Ma­ria to je­dy­na te­go ty­pu pla­ców­ka w re­gio­nie i dla wie­lu je­dy­na na­dzie­ja na po­moc. Naj­uboż­si znaj­du­ją tu po­moc za dar­mo. Nie­ste­ty, jest prze­peł­nio­ny. Pro­wa­dzi­my więc je­go roz­bu­do­wę i do­fi­nan­so­wu­je­my je­go wy­po­sa­że­nie. No­wy, czte­ro­pię­tro­wy bu­dy­nek na 100 łó­żek, już po­wsta­je i bę­dzie no­sił na­zwę Szpi­tal Pol­ski.

Wy­sył­kę sprzę­tów re­ali­zu­je­my wraz z fir­mą IN­MED-Kar­czew­scy, któ­ra prze­ka­za­ła nam na ten cel sprzęt o war­to­ści 10 430 zł (pod­no­śnik jezd­ny do trans­por­tu Fre­eway 150 oraz 6 pa­ne­li nad­łóż­ko­wych ty­pu ME­RY­li­ght z osprzę­tem). Do wy­sył­ki do­łą­czo­no tak­że stół ope­ra­cyj­ny, za­ku­pio­ny przez na­szą Fun­da­cję (war­to­ści 4320 zł).

Wysyłka sprzętu szpitalnego do Antsirabe (Madagaskar)

Na zdję­ciu: ko­lej­ka do szpi­ta­la w Ant­si­ra­be

Print Friendly, PDF & Email