Wysyłka sprzętu szpitalnego do Antsirabe (Madagaskar)

WYSYŁKA SPRZĘTU MED.

LICZBA PROJEKTU: 22 580 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 08/2020

Wysła­li­śmy sprzęt medycz­ny o war­to­ści 14 750 zł do szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze. Zapła­ci­li­śmy tak­że cło za tę wysył­kę w wyso­ko­ści 1 772 euro. Szpi­tal w Ant­si­ra­be przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Szpi­tal Ave Maria to jedy­na tego typu pla­ców­ka w regio­nie i dla wie­lu jedy­na nadzie­ja na pomoc. Naj­uboż­si znaj­du­ją tu pomoc za dar­mo. Nie­ste­ty, jest prze­peł­nio­ny. Pro­wa­dzi­my więc jego roz­bu­do­wę i dofi­nan­so­wu­je­my jego wypo­sa­że­nie. Nowy, czte­ro­pię­tro­wy budy­nek na 100 łóżek, już powsta­je i będzie nosił nazwę Szpi­tal Polski.

Wysył­kę sprzę­tów reali­zu­je­my wraz z fir­mą INMED-Kar­czew­scy, któ­ra prze­ka­za­ła nam na ten cel sprzęt o war­to­ści 10 430 zł (pod­no­śnik jezd­ny do trans­por­tu Fre­eway 150 oraz 6 pane­li nad­łóż­ko­wych typu MERY­li­ght z osprzę­tem). Do wysył­ki dołą­czo­no tak­że stół ope­ra­cyj­ny, zaku­pio­ny przez naszą Fun­da­cję (war­to­ści 4320 zł).

 

Wysyłka sprzętu szpitalnego do Antsirabe (Madagaskar)

Na zdję­ciu: kolej­ka do szpi­ta­la w Antsirabe