Wykończenie studni przy szkole i stołówce w Mahajanga (Madagaskar)

WODA DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 155 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 08/2021

Prze­ka­za­li­śmy 2440 euro na wykoń­cze­nie stud­ni, słu­żą­cej szko­le i sto­łów­ce w Maha­jan­ga na Mada­ga­ska­rze. Korzy­sta z nich 155 dzie­ci. Przy­szkol­na sto­łów­ka pro­wa­dzi cało­rocz­ne doży­wia­nie naj­uboż­szych dzie­ci. Aby zakoń­czyć roz­po­czę­te pra­ce nad stud­nią, słu­żą­cą tym ini­cja­ty­wom, trze­ba było zaku­pić zbior­nik na wodę oraz zbu­do­wać wie­żę ciśnień. 

Goto­wa studnia:

Wykończenie studni przy szkole i stołówce w Mahajanga (Madagaskar)
Wykończenie studni przy szkole i stołówce w Mahajanga (Madagaskar)
Wykończenie studni przy szkole i stołówce w Mahajanga (Madagaskar)