Remont szkoły w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)

REMONT SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 113 DZIECI PIGMEJÓW

MIEJSCE: RŚA

NR PROJEKTU: 7/2023

Prze­ka­za­li­śmy 7100 dola­rów na remont szko­ły w Mon­go­um­ba (RŚA).

Mon­go­um­ba to miej­sco­wość poło­żo­na ok. 150 km od sto­li­cy Repu­bli­ki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej Ban­gui. Jest doświad­czo­na przez skut­ki kry­zy­su mili­tar­ne­go, któ­re­go koń­ca nie widać. W regio­nie mają miej­sce migra­cje prze­sie­dleń­ców i uchodź­ców. Więk­szość spo­łe­czeń­stwa jest anal­fa­be­ta­mi. Wyjąt­ko­wo trud­na jest sytu­acja Pig­me­jów. To naj­uboż­sza lud­ność kra­ju. Miesz­ka­ją w obo­zo­wi­skach w lasach. Żyją w głów­nej mie­rze z tego, co daje natu­ra. Bar­dzo czę­sto są źle trak­to­wa­ni. Za ewen­tu­al­ną pra­cę w polu są opła­ca­ni szcząt­ko­wo lub w ogó­le, pra­cu­jąc jedy­nie za wyży­wie­nie. Spo­łecz­ność Pig­me­jów nie ma prak­tycz­nie żad­nych pie­nię­dzy, co sta­no­wi duży pro­blem, gdy muszą zapła­cić za lecze­nie lub chcą posłać dziec­ko do szkoły. 

Remont szkoły w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)

Obec­nie w regio­nie dzia­ła­ją trzy filie szko­ły do inte­gra­cji dzie­ci Pig­me­jów w Ndo­bo, Bas­sin i Mon­go­um­ba. W roku szkol­nym 2020–2021 uczy­ło się w nich 566 uczniów (113 Pigmejów).

Budy­nek szko­ły w Mon­go­um­ba wyma­gał pil­ne­go remon­tu. Prze­ka­za­li­śmy środ­ki na:

  • odma­lo­wa­nie sal i całe­go budyn­ku z zewnątrz;
  • napra­wę drzwi / wymia­nę zamków;
  • zakup wypo­sa­że­nia: zega­rów, pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych, tablic do wywie­sza­nia infor­ma­cji przez nauczy­cie­li, dwóch meta­lo­wych szaf;
  • dostar­cze­nie prą­du — panel sło­necz­ny, bate­rie, instalacja.

Szko­ła po remoncie:

Remont szkoły w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)
Remont szkoły w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)