Wsparcie przychodni w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)

WSPARCIE PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 428 PACJENTÓW

MIEJSCE: RŚA

NR PROJEKTU: 8/2023

Prze­ka­za­li­śmy 11375 zł na wspar­cie przy­chod­ni w Mon­go­um­ba (Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska). Pro­jekt ten doty­czy zaku­pu lekarstw na okres sze­ściu mie­się­cy oraz wypła­tę pen­sji dla dwóch pra­cow­ni­ków. Jed­nym z nich jest stróż noc­ny. W oko­li­cy zda­ża się dużo wła­mań i kra­dzie­ży, dla­te­go ochro­na noc­na jest koniecz­na. Dru­gim pra­cow­ni­kiem jest oso­ba zaj­mu­ju­ją­ca sie wyda­wa­niem lekarstw, pro­wa­dze­niem reje­strów, reha­bi­li­ta­cją, odwie­dza­niem obo­zo­wisk Pigmejów.

Ośro­dek w Mon­go­um­bie stwo­rzo­no 30 lat temu wła­śnie dla Pig­me­jów jako naj­uboż­szej lud­no­ści tego kra­ju. Spo­łecz­ność ta miesz­ka w lasach i pro­wa­dzi wędrow­ny tryb życia. Żyje w głów­nej mie­rze z tego, co daje natu­ra. Bar­dzo czę­sto są trak­to­wa­ni przez miesz­kań­ców wio­sek „tania siła robo­cza”. Za pra­cę, jaką wyko­nu­ją u miesz­kań­ców wio­sek, czę­sto otrzy­mu­ją szcząt­ko­we wyna­gro­dze­nie. Na tar­gach za sprze­da­wa­ne pro­duk­ty otrzy­mu­ją zde­cy­do­wa­nie mniej niż pozo­sta­li. Nie posia­da­ją sta­łych prac ani sta­łych źró­deł docho­du. Brak fun­du­szy przy­czy­nia się do tego, że prak­tycz­nie nie­moż­li­we sta­je się dla nich lecze­nie. Pań­stwo nie finan­su­je opie­ki medycz­nej, każ­dy pacjent zobo­wią­za­ny jest pokry­wać kosz­ty lecze­nia, ope­ra­cji, hospitalizacji.

W 2022 przez sześć mie­się­cy ośrod­ka zdro­wia pomógł on 428 pacjen­tom, z cze­go ponad poło­wa to dzieci. 

Wsparcie przychodni w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)
Wsparcie przychodni w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)