fbpx

Solary dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 3588 eu­ro na za­kup i za­mon­to­wa­nie sys­te­mu so­la­ro­we­go dla Cen­trum Dzie­cię­ce­go w Ki­tha­tu.

Cen­trum Dzie­cię­ce, pro­wa­dzo­ne przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mi­sjo­na­rek Świę­tej Ro­dzi­ny w Ke­nii, znaj­du­je się w miej­sco­wo­ści Ki­tha­tu, po­ło­żo­nej w gó­rach. Lu­dzie z ple­mie­nia Me­ru utrzy­mu­ją się głów­nie z upra­wy ku­ku­ry­dzy, fa­so­li oraz ba­na­nów, a ich zbio­ry bar­dzo czę­sto są nie­wy­star­cza­ją­ce, ze wzglę­du na brak od­po­wied­niej ilo­ści opa­dów desz­czu.

Sio­stry przez la­ta ob­ser­wo­wa­ły, jak w pro­wa­dzo­nym przez nie ośrod­ku zdro­wia wśród cho­rych znaj­du­ją się dzie­ci, któ­re cier­pią z gło­du. Wi­dok jest strasz­ny: du­ży brzu­szek ale za to bar­dzo cien­kie nóż­ki i racz­ki, zmie­nio­ny ko­lor wło­sów z czar­ne­go na ru­dy, a ogól­ny roz­wój dziec­ka w du­żej mie­rze opóź­nio­ny. By je ra­to­wać, sio­stry roz­po­czę­ły pro­jekt do­ży­wia­nia dzie­ci do czwar­te­go ro­ku ży­cia. Z cza­sem zo­sta­ło wy­bu­do­wa­ne (otwar­cie 29 grud­nia 2017 ro­ku) Cen­trum Dzie­cię­ce, któ­re obej­mu­je opie­ką oraz do­ży­wia­niem oko­ło 130 dzie­ci w róż­nym wie­ku. Cen­trum po­sia­da ja­dal­nię i kuch­nię. W cza­sie po­by­tu w cen­trum uczą się cho­dzić, mó­wić, ba­wić z in­ny­mi i ma­ją czas na spa­nie. Je­śli dziec­ko jest cho­re, za­bie­ra­ne jest do ośrod­ka zdro­wia lub to do szpi­ta­la. Nie­rzad­ko tra­fia­ją tu dzie­ci dwu­let­nie wa­żą­ce mniej niż 7 kg, dzie­ci, któ­re nie po­tra­fią cho­dzić czy mó­wić, po­nie­waż ich pra­wi­dło­wy roz­wój zo­stał za­ha­mo­wa­ny przez głód, cho­ro­by i ele­men­tar­ny brak opie­ki. Od czwar­te­go ro­ku ży­cia dzie­ci prze­cho­dzą do gru­py przed­szkol­nej, gdzie kon­ty­nu­owa­na jest dal­sza opie­ka nad dziec­kiem. Przed­szko­le dla dzie­ci z Ki­tha­tu oraz oko­licz­nych wio­sek obej­mu­je opie­ką 100 dzie­ci, któ­re po ukoń­cze­niu 7 lat roz­po­czy­na­ją na­ukę w szko­le pod­sta­wo­wej, miesz­czą­cej się rów­nież na te­re­nie mi­sji. Dzie­ci w przed­szko­lu jak i w szko­le są do­ży­wia­ne.

Cen­trum po­ma­ga trzem gru­pom dzie­ci:

  1. Gru­pa na do­ży­wia­nie — oko­ło 30–40 dzie­ci. Gru­pa dzie­ci, któ­re ma­ją bar­dzo trud­ną sy­tu­ację w do­mu. Dzie­ci te uczęsz­cza­ją do szko­ły, w któ­rej ma­ją dwa po­sił­ki dzien­nie — je­den o go­dzi­nie 10 a po­tem lunch o godz.12.30. Zda­rza się czę­sto, że są to je­dy­ne po­sił­ki, ja­kie dzie­ci ma­ją w ca­łym dniu. Wi­dząc sy­tu­ację dzie­ci, któ­re mdla­ły na lek­cjach z gło­du, sio­stry za­czę­ły przy­go­to­wy­wać rów­nież po­si­łek o godz. 7 ra­no dla gru­py oko­ło 40 dzie­ci z ro­dzin, któ­re znaj­du­ją się w naj­trud­niej­szej sy­tu­acji ma­te­rial­nej.
  2. Cen­trum obej­mu­je opie­ką dzie­ci naj­młod­sze do 4. ro­ku ży­cia, któ­re ze wzglę­du na trud­ną sy­tu­ację w do­mu (brak mat­ki, skraj­ne ubó­stwo) są za­gro­żo­ne ze wzglę­du na brak po­ży­wie­nia oraz pod­sta­wo­wej opie­ki. Dzie­ci są przy­no­szo­ne ra­no i od­bie­ra­ne po­po­łu­dniu, otrzy­mu­ją czte­ry po­sił­ki dzien­nie. Mi­sja ma pod opie­ką 36 dzie­ci, w tym dwo­je dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych.
  3. Dzie­ci za­gro­żo­ne. Ich ży­cie lub zdro­wie jest za­gro­żo­ne ze wzglę­du na mo­le­sto­wa­nie, bi­cie lub cał­ko­wi­te po­zo­sta­wie­nie bez opie­ki np. w przy­pad­ku aresz­to­wa­nia ro­dzi­ców pod za­rzu­tem kra­dzie­ży. Dzie­ci te znaj­du­ją po­moc w Cen­trum, a na­stęp­nie z po­mo­cą miej­sco­wych władz po­dej­mo­wa­na jest de­cy­zja co do dal­sze­go lo­su dzie­ci: czy tra­fią do osób z dal­szej ro­dzi­ny czy np. bę­dą po­trze­bo­wa­ły po­mo­cy, do­pó­ki sy­tu­acja w do­mu się nie roz­wią­że. Cen­trum po­sia­da po­ko­je dla dzie­ci oraz opie­ku­nek, gdzie mo­że za­miesz­kać oko­ło 40 dzie­ci.
  4. Mło­dzież. Po ukoń­cze­niu mi­syj­nej szko­ły pod­sta­wo­wej dziec­ko kon­ty­nu­uje na­ukę w szko­le śred­niej lub za­wo­do­wej, po­zo­sta­jąc jed­nak pod opie­ką sióstr w związ­ku z „ad­op­cją ser­ca”, czy­li spon­so­ro­wa­niem na­uki dziec­ka oraz pod­sta­wo­wych po­trzeb przez pol­skie ro­dzi­ny. W Cen­trum dzie­ci star­sze znaj­du­ją opie­kę i po­moc w na­uce.

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Centrum Dziecięce w Kithatu (Kenia)

Print Friendly, PDF & Email