Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

REMONT PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 36 500 PACJENTÓW/ROK

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 09/2019

Prze­ka­za­li­śmy 10 000 zł na remont przy­chod­ni w Garo­ua-Boulai (Kame­run). To naj­uboż­szy region kra­ju, gra­ni­czą­cy z Repu­bli­ką Środ­ko­wo­afry­kań­ską. Przy­chod­nia słu­ży lud­no­ści tubyl­czej – oko­ło 120 tysiąc­om ludzi i ogrom­nej licz­bie uchodź­ców z RSA – zare­je­stro­wa­nych jest 80 tysię­cy Środ­ko­wo­afry­kań­czy­ków, koczu­ją­cych w licz­nych obo­zach i posia­dło­ściach muzuł­mań­skich. Ośro­dek przyj­mu­je oko­ło 100 osób dzien­nie. Pra­wie co trze­ci pacjent to kobie­ta w cią­ży, któ­rych wie­le zgła­sza się do poro­du w poro­dów­ce przy­chod­ni. Budy­nek jed­nak był w złym sta­nie. Odda­ny do użyt­ku został w 1992 r. i potrze­bo­wał remon­tu – insta­la­cja elek­trycz­na zagra­ża­ła poża­rem, sufit był znisz­czo­ny, mury popękane.

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

Na zdję­ciach: pacjen­ci przy­chod­ni w Garoua-Boulai:

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)