fbpx

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 10 000 zł na re­mont przy­chod­ni w Ga­ro­ua-Bo­ulai (Ka­me­run). To naj­uboż­szy re­gion kra­ju, gra­ni­czą­cy z Re­pu­bli­ką Środ­ko­wo­afry­kań­ską. Przy­chod­nia słu­ży lud­no­ści tu­byl­czej – oko­ło 120 ty­siąc­om lu­dzi i ogrom­nej licz­bie uchodź­ców z RSA – za­re­je­stro­wa­nych jest 80 ty­się­cy Środ­ko­wo­afry­kań­czy­ków, ko­czu­ją­cych w licz­nych obo­zach i po­sia­dło­ściach mu­zuł­mań­skich. Ośro­dek przyj­mu­je oko­ło 100 osób dzien­nie. Pra­wie co trze­ci pa­cjent to ko­bie­ta w cią­ży, któ­rych wie­le zgła­sza się do po­ro­du w po­ro­dów­ce przy­chod­ni. Bu­dy­nek jed­nak był w złym sta­nie. Od­da­ny do użyt­ku zo­stał w 1992 r. i po­trze­bo­wał re­mon­tu – in­sta­la­cja elek­trycz­na za­gra­ża­ła po­ża­rem, su­fit był znisz­czo­ny, mu­ry po­pę­ka­ne.

Na zdję­ciach: pa­cjen­ci przy­chod­ni w Ga­ro­ua-Bo­ulai.

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email