fbpx

15 kolejnych koncentratorów dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 11 000 eu­ro na za­kup 15 ko­lej­nych kon­cen­tra­to­rów tle­nu dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be. Szpi­tal po­sia­da od­dział we­wnętrz­ny, dzie­cię­cy, chi­rur­gicz­ny, mat­ki i dziec­ka, dla wcze­śnia­ków, ostry dy­żur i OIOM (80 łó­żek), a je­dy­nie 20 spraw­nych urzą­dzeń te­go ty­pu. Po za­ku­pie po­przed­nich 15 kon­cen­tra­to­rów przez na­szą Fun­da­cję sy­tu­acją ule­gła po­pra­wie, ale wciąż bra­ko­wa­ło tych nie­zbęd­nych urzą­dzeń.

Ant­si­ra­be to mia­sto o po­pu­la­cji ćwierć mi­lio­na. Szpi­tal­ny od­dział po­łoż­ni­czy od­bie­ra rocz­nie 1200 po­ro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć mi­lio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za ma­ło. Szpi­tal Ave Ma­ria to je­dy­na te­go ty­pu pla­ców­ka w re­gio­nie i dla wie­lu je­dy­na na­dzie­ja na po­moc. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie za­ro­bić, idzie na utrzy­ma­nie. Obec­nie trwa bu­do­wa no­we­go bu­dyn­ku szpi­ta­la, któ­ry bę­dzie się na­zy­wał Szpi­tal Pol­ski, fi­nan­so­wa­na przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki.

15 kolejnych koncentratorów tlenu dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email