Budowa studni w Bougre (Burkina Faso)

STUDNIA DLA BOUGRE

LICZBA PROJEKTU: 80 METRÓW

MIEJSCE: BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 09/2021

Prze­ka­za­li­śmy 38 000 zł na budo­wę stud­ni w miej­sco­wo­ści Bour­ge w Bur­ki­na Faso. W miej­sco­wo­ści miesz­ka oko­ło 1000 osób, w więk­szo­ści rol­ni­ków. Poło­wa popu­la­cji żyje za kwo­tę poni­żej 1 dola­ra dzien­nie. Miesz­kań­cy od lat bory­ka­ją się z bra­kiem dostę­pu do wody. Nie ma tam stud­ni, lecz wodę pobie­ra się z pro­wi­zo­rycz­ne­go odwier­tu, z któ­re­go woda nie nada­je się do picia. Nie­któ­re oko­licz­ne kobie­ty mają do dys­pen­se­ra 5 km, a gdy tam dotrą, godzi­na­mi cze­ka­ją w kolej­ce. Naj­gor­sza sytu­acja jest zimą. Wte­dy w odwier­cie już nie ma w ogó­le wody. Pora desz­czo­wa trwa 3–4 mie­sią­ce. Poza tym sezo­nem brak wody powo­du­je trud­no­ści w nawad­nia­niu upraw i w kon­se­kwen­cji: głód.