Wyposażenie bloku operacyjnego w Manerinerina (Madagaskar)

WSPARCIE KLINIKI

LICZBA PROJEKTU: 450 PACJENTÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 9/2023

Prze­ka­za­li­śmy 14 700 euro jako pierw­szą tran­szę środ­ków na wypo­sa­że­nie kli­ni­ki w Mane­ri­ne­ri­na w sprzęt medycz­ny i chi­rur­gicz­ny oraz budo­wę jed­nej sali hospi­ta­li­za­cyj­nej (posto­pe­ra­cyj­nej) na 10 łóżek.

Mane­ri­ne­ri­na to mała wiej­ska miej­sco­wość, liczą­ca wraz z pobli­ski­mi wio­ska­mi oko­ło 15 tysię­cy miesz­kań­ców. Lokal­na spo­łecz­ność utrzy­mu­je się głów­nie z upra­wy ryżu i faso­li lojy oraz wypa­sa­nia gar­ba­te­go bydła zebu. Mane­ri­ne­ri­na jest miej­scem bez komu­nal­nej gospo­dar­ki wod­nej i elek­trycz­nej, a lud­ność czer­pie wodę z poje­dyn­czych stud­ni powierzch­nio­wych. W 2022 roku funk­cjo­no­wa­nie roz­po­czę­ło Cen­trum Medycz­ne w Mane­ri­ne­ri­na, któ­re powsta­ło z myślą o cho­rych, któ­rzy musie­li dotych­czas uda­wać się do szpi­ta­la odda­lo­ne­go o 80 km na pół­noc (Mam­pi­ko­ny), bądź 180 km na połu­dnie (Mahe­va­ta­na­na). Dro­ga mię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi jest bar­dzo znisz­czo­na i czę­sto dotar­cie na miej­sce to kil­ku­go­dzin­ny wyjazd, któ­ry dla cięż­ko cho­rych pacjen­tów koń­czył się śmiercią.

Cen­trum medycz­ne mie­sięcz­nie przyj­mu­je 400–450 pacjen­tów, a do naj­po­pu­lar­niej­szych scho­rzeń wśród pacjen­tów nale­żą: mala­ria, dur brzusz­ny, gruź­li­ca, trąd, bie­gun­ki infek­cyj­ne, zaka­że­nia ukła­du moczo­we­go i roz­rod­cze­go oraz peł­za­ko­wi­ce i schistosomatoza.

Wśród pacjen­tów jest wie­le osób potrze­bu­ją­cych nagłej inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej, przede wszyst­kim kobiet cię­żar­nych (cię­cia cesar­skie). Inne nagłe przy­pad­ki to prze­pu­kli­ny, kami­ce ner­ko­we i pęche­rza moczo­we­go, wodo­ner­cza, nowo­two­ry pier­si i szyj­ki maci­cy. Tygo­dnio­wo 5–10 pacjen­tów potrze­bu­je inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej i odsy­ła­ni są do Maha­jan­ga – miej­sco­wo­ści odda­lo­nej o 250 kilo­me­trów. Nie­ste­ty, wie­le kobiet cię­żar­nych rodzi mar­twe dzie­ci ze wzglę­du na ośmio­go­dzin­ną podróż do mia­sta. Te tra­gicz­ne wypad­ki spo­wo­do­wa­ły, że pod­ję­to decy­zję o roz­bu­do­wę szpi­ta­la o blok ope­ra­cyj­ny. Nasza Fun­da­cja wypo­sa­ży blok oraz dobu­du­je salę na 10 łóżek.

Na zdję­ciu trans­port mate­ria­łów budow­la­nych do Mane­ri­ne­ri­na:  

Wyposażenie bloku operacyjnego w Manerinerina (Madagaskar)

Stan budo­wy jesień 2023 r.:

Wyposażenie bloku operacyjnego w Manerinerina (Madagaskar)