Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

PRACOWNIA DLA UCZNIÓW

LICZBA PROJEKTU: 350 UCZNIÓW

MIEJSCE: NDIEMBOU, KAMERUN

NR PROJEKTU: 10/2017

Prze­ka­za­li­śmy 6 000 zł na zakup trzech kom­pu­te­rów dla szko­ły pod­sta­wo­wej w Ndiem­bou-Bafo­us­sam (Kame­run). Miej­sco­wa misjo­nar­ka, pal­lon­tyn­ka s. Oren­cja Żak tak opi­sy­wa­ła moment dostar­cze­nia kom­pu­te­rów dzie­ciom w szko­le: „Pomiesz­cze­nie jest malut­kie i trud­no zro­bić zdję­cie. Gdy­by moż­na widzieć, jak dzie­ci z zapar­tym tchem pod­cho­dzi­ły do kom­pu­te­rów... To było nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie, a jed­no­cze­śnie radość, że dzie­ci będą mogły dotknąć tej maszy­ny i to nawet te, któ­re może nigdy nie będą mia­ły kom­pu­te­ra do dys­po­zy­cji, ale w szko­le cze­goś się nauczą. Nauczy­cie­le i ja też bar­dzo, bar­dzo wam wszyst­kim dziękujemy”.

Komputery dla podstawówki w Ndiembou-Bafoussam (Kamerun)

Komputery dla podstawówki w Ndiembou-Bafoussam (Kamerun)

Dotąd ucznio­wie tej szko­ły opa­no­wy­wa­li mate­riał w ramach zajęć infor­ma­tycz­nych pamię­cio­wo, co w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści wyda­je się być trud­ne do wyobra­że­nia. Obec­nie więk­szość szkół gim­na­zjal­nych i lice­ów w Ndiem­bou posia­da na wypo­sa­że­niu kom­pu­te­ry, toteż zmie­rze­nie się dzie­ci, któ­re koń­czą szko­łę pod­sta­wo­wą w Ndiem­bou z warun­ka­mi panu­ją­cy­mi w szko­łach wyż­szych spra­wia, że mają one poważ­ne pro­ble­my. Ze wzglę­du m.in. na bra­ki w prak­tycz­nej nauce infor­ma­ty­ki są bar­dzo zagu­bio­ne i nie radzą sobie. Obec­nie do szko­ły św. Pio­tra uczęsz­cza 350 uczniów, naucza w niej pię­ciu nauczy­cie­li, zaję­cia zaś odby­wa­ją się w sze­ściu salach lek­cyj­nych. Trud­ne warun­ki loka­lo­we spra­wi­ły, że dyrek­tor zre­zy­gno­wał z wła­sne­go biu­ra. Było to koniecz­ne ze wzglę­du na zabez­pie­cze­nie sali kom­pu­te­ro­wej przed ewen­tu­al­ną kra­dzie­żą. Stąd też kosz­to­rys musiał uwzględ­niać nie tyl­ko wypo­sa­że­nie kla­sy, ale tak­że nie­zbęd­ne zabez­pie­cze­nia, tak by sala kom­pu­te­ro­wa mogła słu­żyć tak­że następ­nym rocznikom.

Na zdję­ciach: drob­ne pra­ce przy remon­cie wyko­ny­wa­li sam ucznio­wie. Więk­sze pra­ce (np. malo­wa­nie) rów­nież nauczyciele.

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)