fbpx

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 6 000 zł na za­kup trzech kom­pu­te­rów dla szko­ły pod­sta­wo­wej w Ndiem­bou-Ba­fo­us­sam (Ka­me­run). Miej­sco­wa mi­sjo­nar­ka, pal­lon­tyn­ka s. Oren­cja Żak tak opi­sy­wa­ła mo­ment do­star­cze­nia kom­pu­te­rów dzie­ciom w szko­le: „Po­miesz­cze­nie jest ma­lut­kie i trud­no zro­bić zdję­cie. Gdy­by moż­na wi­dzieć, jak dzie­ci z za­par­tym tchem pod­cho­dzi­ły do kom­pu­te­rów… To by­ło nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie, a jed­no­cze­śnie ra­dość, że dzie­ci bę­dą mo­gły do­tknąć tej ma­szy­ny i to na­wet te, któ­re mo­że ni­gdy nie bę­dą mia­ły kom­pu­te­ra do dys­po­zy­cji, ale w szko­le cze­goś się na­uczą. Na­uczy­cie­le i ja też bar­dzo, bar­dzo wam wszyst­kim dzię­ku­je­my”.

Komputery dla podstawówki w Ndiembou-Bafoussam (Kamerun)

Komputery dla podstawówki w Ndiembou-Bafoussam (Kamerun)

Do­tąd ucznio­wie tej szko­ły opa­no­wy­wa­li ma­te­riał w ra­mach za­jęć in­for­ma­tycz­nych pa­mię­cio­wo, co w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści wy­da­je się być trud­ne do wy­obra­że­nia. Obec­nie więk­szość szkół gim­na­zjal­nych i li­ce­ów w Ndiem­bou po­sia­da na wy­po­sa­że­niu kom­pu­te­ry, to­też zmie­rze­nie się dzie­ci, któ­re koń­czą szko­łę pod­sta­wo­wą w Ndiem­bou z wa­run­ka­mi pa­nu­ją­cy­mi w szko­łach wyż­szych spra­wia, że ma­ją one po­waż­ne pro­ble­my. Ze wzglę­du m.in. na bra­ki w prak­tycz­nej na­uce in­for­ma­ty­ki są bar­dzo za­gu­bio­ne i nie ra­dzą so­bie. Obec­nie do szko­ły św. Pio­tra uczęsz­cza 350 uczniów, na­ucza w niej pię­ciu na­uczy­cie­li, za­ję­cia zaś od­by­wa­ją się w sze­ściu sa­lach lek­cyj­nych. Trud­ne wa­run­ki lo­ka­lo­we spra­wi­ły, że dy­rek­tor zre­zy­gno­wał z wła­sne­go biu­ra. By­ło to ko­niecz­ne ze wzglę­du na za­bez­pie­cze­nie sa­li kom­pu­te­ro­wej przed ewen­tu­al­ną kra­dzie­żą. Stąd też kosz­to­rys mu­siał uwzględ­niać nie tyl­ko wy­po­sa­że­nie kla­sy, ale tak­że nie­zbęd­ne za­bez­pie­cze­nia, tak by sa­la kom­pu­te­ro­wa mo­gła słu­żyć tak­że na­stęp­nym rocz­ni­kom.

Na zdję­ciach: drob­ne pra­ce przy re­mon­cie wy­ko­ny­wa­li sam ucznio­wie. Więk­sze pra­ce (np. ma­lo­wa­nie) rów­nież na­uczy­cie­le.

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email