fbpx

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 9100 eu­ro do szko­ły Col­le­ge Pri­ve Mamp­ti­ta­soa w wio­sce Fia­lo­fa, tro­chę po­nad sto km od sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru An­ta­na­na­ri­vo. W wio­sce miesz­ka 2650 osób – głów­nie rol­ni­cy i ho­dow­cy drob­ne­go in­wen­ta­rza. W cza­sie po­ry desz­czo­wej wio­ska by­wa od­cię­ta od świa­ta, gdy je­dy­na dro­ga do niej pro­wa­dzą­ca jest nie­prze­jezd­na. Głów­nym pro­ble­mem re­gio­nu jest ubó­stwo, do­ty­ka­ją­ce więk­szo­ści miesz­kań­ców. Do­chód miej­sco­wej lud­no­ści nie prze­kra­cza 1 do­la­ra na dzień (czy­li jest niż­szy niż wskaź­nik ubó­stwa, opra­co­wa­ny przez ONZ). Wie­le osób nie ma żad­ne­go sta­łe­go źró­dła do­cho­du, ży­jąc z upra­wy ry­żu na ma­łych po­let­kach. Ubó­stwo skut­ku­je ogra­ni­czo­nym do­stę­pem do edu­ka­cji, na­wet tej na po­zio­mie pod­sta­wo­wym. To po­wo­du­je po­głę­bia­nie się pro­ble­mu ubó­stwa. Ko­lej­nym pro­ble­mem miesz­kań­ców wio­ski są gra­su­ją­cy ban­dy­ci, na­zy­wa­ni „da­ha­lo”, któ­rzy do­pusz­cza­ją się ata­ków i kra­dzie­ży by­dła.

Col­le­ge Pri­ve Mamp­ti­ta­soa obej­mu­je edu­ka­cją 120 uczniów z ubo­gich ro­dzin, w tym 15 sie­rot oraz 45 dzie­ci, ży­ją­cych w ro­dzi­nach bez oj­ca. Ucznio­wie są w wie­ku 5–15 lat. W szko­le pra­cu­je 9 na­uczy­cie­li. Ich pen­sja nie prze­kra­cza po­zio­mie naj­niż­szej pen­sji kra­jo­wej (26 euro/miesiąc). Szko­ła obej­mu­je 10 klas – od pod­sta­wów­ki do gim­na­zjum. Lek­cje od­by­wa­ją się w 6 sa­lach. Szko­ła pro­wa­dzi bi­blio­te­kę, a bo­isko jest w trak­cie bu­do­wy. Szko­ła nie po­sia­da żad­ne­go do­fi­nan­so­wa­nia.

Prze­ka­za­ne środ­ki Col­le­ge Pri­ve Mamp­ti­ta­soa prze­zna­czy na:

  • do­ży­wia­nie uczniów z ubo­gich ro­dzin (1 po­si­łek dzien­nie dla 65 uczniów przez 120 dni, czy­li rok szkol­ny. Je­den po­si­łek to koszt 1 eu­ro);
  • do­fi­nan­so­wa­nie cze­sne­go dla 65 naj­uboż­szych uczniów (2 eu­ro mie­sięcz­nie na jed­ne­go ucznia);
  • re­no­wa­cję sprzę­tu szkol­ne­go oraz za­ple­cza spor­to­we­go.

 

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)