Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

EDUKACJA DZIECI

LICZBA PROJEKTU: 120 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 10/2018

Prze­ka­za­li­śmy 9100 euro do szko­ły Col­le­ge Pri­ve Mamp­ti­ta­soa w wio­sce Fia­lo­fa, tro­chę ponad sto km od sto­li­cy Mada­ga­ska­ru Anta­na­na­ri­vo. W wio­sce miesz­ka 2650 osób – głów­nie rol­ni­cy i hodow­cy drob­ne­go inwen­ta­rza. W cza­sie pory desz­czo­wej wio­ska bywa odcię­ta od świa­ta, gdy jedy­na dro­ga do niej pro­wa­dzą­ca jest nie­prze­jezd­na. Głów­nym pro­ble­mem regio­nu jest ubó­stwo, doty­ka­ją­ce więk­szo­ści miesz­kań­ców. Dochód miej­sco­wej lud­no­ści nie prze­kra­cza 1 dola­ra na dzień (czy­li jest niż­szy niż wskaź­nik ubó­stwa, opra­co­wa­ny przez ONZ). Wie­le osób nie ma żad­ne­go sta­łe­go źró­dła docho­du, żyjąc z upra­wy ryżu na małych polet­kach. Ubó­stwo skut­ku­je ogra­ni­czo­nym dostę­pem do edu­ka­cji, nawet tej na pozio­mie pod­sta­wo­wym. To powo­du­je pogłę­bia­nie się pro­ble­mu ubó­stwa. Kolej­nym pro­ble­mem miesz­kań­ców wio­ski są gra­su­ją­cy ban­dy­ci, nazy­wa­ni „daha­lo”, któ­rzy dopusz­cza­ją się ata­ków i kra­dzie­ży bydła.

Col­le­ge Pri­ve Mamp­ti­ta­soa obej­mu­je edu­ka­cją 120 uczniów z ubo­gich rodzin, w tym 15 sie­rot oraz 45 dzie­ci, żyją­cych w rodzi­nach bez ojca. Ucznio­wie są w wie­ku 5–15 lat. W szko­le pra­cu­je 9 nauczy­cie­li. Ich pen­sja nie prze­kra­cza pozio­mie naj­niż­szej pen­sji kra­jo­wej (26 euro/miesiąc). Szko­ła obej­mu­je 10 klas – od pod­sta­wów­ki do gim­na­zjum. Lek­cje odby­wa­ją się w 6 salach. Szko­ła pro­wa­dzi biblio­te­kę, a boisko jest w trak­cie budo­wy. Szko­ła nie posia­da żad­ne­go dofinansowania.

Prze­ka­za­ne środ­ki Col­le­ge Pri­ve Mamp­ti­ta­soa prze­zna­czy na:

  • doży­wia­nie uczniów z ubo­gich rodzin (1 posi­łek dzien­nie dla 65 uczniów przez 120 dni, czy­li rok szkol­ny. Jeden posi­łek to koszt 1 euro);
  • dofi­nan­so­wa­nie cze­sne­go dla 65 naj­uboż­szych uczniów (2 euro mie­sięcz­nie na jed­ne­go ucznia);
  • reno­wa­cję sprzę­tu szkol­ne­go oraz zaple­cza sportowego.

 

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar)