Analizator dla przychodni zdrowia w Mampikony (Madagaskar)

ANALIZATOR W MAMPIKONY

LICZBA PROJEKTU: 4000 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 11/2018

Prze­ka­za­li­śmy 4000 zł na Mada­ga­skar na zakup ana­li­za­to­ra hema­to­lo­gicz­ne­go, wyko­rzy­sty­wa­ne­go do dia­gno­sty­ki mor­fo­lo­gii krwi. Słu­ży on do ozna­cza­nia para­me­trów mor­fo­lo­gii krwi (hemo­glo­bi­na, leu­ko­cy­ty, hema­to­kryt, ery­tro­cy­ty, płyt­ki, wskaź­ni­ki czer­wo­no­kr­win­ko­we itd.).

Przy­chod­nia w Mam­pi­ko­ny zosta­ła wybu­do­wa­na dzię­ki m.in. Dar­czyń­com naszej Fun­da­cji (pro­jekt z roku 2015). Pro­jekt reali­zo­wa­ny przez misjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Ducha Świę­te­go (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, budu­ją kolej­ne szko­ły oraz stud­nie) ma na celu ochro­nę życia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wyspy poprzez dia­gno­sty­kę labo­ra­to­ryj­ną cho­rób tro­pi­kal­nych i opie­kę medycz­ną w ośrod­ku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wa­ne jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzie­ci, któ­rych nie stać na płat­ną opie­kę medycz­ną w lokal­nych punk­tach medycz­nych. Służ­ba zdro­wia na Mada­ga­ska­rze jest odpłat­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stęp­na dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy cebu­li, ryżu i manio­ku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z powo­du cho­rób zakaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­ny­mi leka­mi), spo­wo­do­wa­na jest ubó­stwem dane­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Pro­blem zdro­wot­ny jest obec­nie głów­nym zagad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie może sobie poradzić.

Analizator hematologiczny dla przychodni zdrowia w Mampikony (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni zdrowia w Mampikony (Madagaskar)