fbpx

Analizator dla przychodni zdrowia w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 4000 zł na Ma­da­ga­skar na za­kup ana­li­za­to­ra he­ma­to­lo­gicz­ne­go, wy­ko­rzy­sty­wa­ne­go do dia­gno­sty­ki mor­fo­lo­gii krwi. Słu­ży on do ozna­cza­nia pa­ra­me­trów mor­fo­lo­gii krwi (he­mo­glo­bi­na, leu­ko­cy­ty, he­ma­to­kryt, ery­tro­cy­ty, płyt­ki, wskaź­ni­ki czer­wo­no­kr­win­ko­we itd.).

Przy­chod­nia w Mam­pi­ko­ny zo­sta­ła wy­bu­do­wa­na dzię­ki m.in. Dar­czyń­com na­szej Fun­da­cji (pro­jekt z ro­ku 2015). Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­te­go (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, bu­du­ją ko­lej­ne szko­ły oraz stud­nie) ma na ce­lu ochro­nę ży­cia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wy­spy po­przez dia­gno­sty­kę la­bo­ra­to­ryj­ną cho­rób tro­pi­kal­nych i opie­kę me­dycz­ną w ośrod­ku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wa­ne jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzie­ci, któ­rych nie stać na płat­ną opie­kę me­dycz­ną w lo­kal­nych punk­tach me­dycz­nych. Służ­ba zdro­wia na Ma­da­ga­ska­rze jest od­płat­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stęp­na dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy ce­bu­li, ry­żu i ma­nio­ku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z po­wo­du cho­rób za­kaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­ny­mi le­ka­mi), spo­wo­do­wa­na jest ubó­stwem da­ne­go go­spo­dar­stwa do­mo­we­go. Pro­blem zdro­wot­ny jest obec­nie głów­nym za­gad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie mo­że so­bie po­ra­dzić.

Analizator hematologiczny dla przychodni zdrowia w Mampikony (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni zdrowia w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email