fbpx

Analizator dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 4320 zł na Ma­da­ga­skar na za­kup ana­li­za­to­ra he­ma­to­lo­gicz­ne­go, wy­ko­rzy­sty­wa­ne­go do dia­gno­sty­ki mor­fo­lo­gii krwi. Słu­ży on do ozna­cza­nia pa­ra­me­trów mor­fo­lo­gii krwi (he­mo­glo­bi­na, leu­ko­cy­ty, he­ma­to­kryt, ery­tro­cy­ty, płyt­ki, wskaź­ni­ki czer­wo­no­kr­win­ko­we itd.). Urzą­dze­nie bę­dzie słu­żyć przy­chod­ni w Mo­ron­da­wie, na za­chod­nim wy­brze­żu wy­spy. Fran­cisz­kan­ki Mi­sjo­nar­ki Ma­ryi od 53 lat pro­wa­dzą tu przy­chod­nię „Ap­pel en détres­se”. Dzien­nie ko­rzy­sta z niej oko­ło 30 osób. Pla­ców­ka słu­ży naj­uboż­szym, któ­rych jest co­raz wię­cej. Po­sia­da ga­bi­net le­kar­ski, za­bie­go­wy, sa­lę opa­trun­ko­wą, ap­te­kę, cen­trum dla dzie­ci z nie­do­ży­wie­niem, dla cho­rych na gruź­li­cę, RTG. Funk­cjo­nu­je też la­bo­ra­to­rium, któ­re jest szcze­gól­nie po­trzeb­ne, gdyż po­bli­ski szpi­tal pań­stwo­wy jest w sta­nie de­gra­da­cji. Pa­cjen­ci z te­go szpi­ta­la przy­cho­dzą do la­bo­ra­to­rium, gdyż w pań­stwo­wej pla­ców­ce czę­sto bra­ku­je per­so­ne­lu. Po za­ku­pie ana­li­za­to­ra za­kres usług przy­chod­ni znacz­nie się zwięk­szy.

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

[print­frien­ly]