Analizator dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

ANALIZATOR DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 30 PACJENTÓW DZIENNIE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 12/2018

Prze­ka­za­li­śmy 4320 zł na Mada­ga­skar na zakup ana­li­za­to­ra hema­to­lo­gicz­ne­go, wyko­rzy­sty­wa­ne­go do dia­gno­sty­ki mor­fo­lo­gii krwi. Słu­ży on do ozna­cza­nia para­me­trów mor­fo­lo­gii krwi (hemo­glo­bi­na, leu­ko­cy­ty, hema­to­kryt, ery­tro­cy­ty, płyt­ki, wskaź­ni­ki czer­wo­no­kr­win­ko­we itd.). Urzą­dze­nie będzie słu­żyć przy­chod­ni w Moron­da­wie, na zachod­nim wybrze­żu wyspy. Fran­cisz­kan­ki Misjo­nar­ki Maryi od 53 lat pro­wa­dzą tu przy­chod­nię „Appel en détres­se”. Dzien­nie korzy­sta z niej oko­ło 30 osób. Pla­ców­ka słu­ży naj­uboż­szym, któ­rych jest coraz wię­cej. Posia­da gabi­net lekar­ski, zabie­go­wy, salę opa­trun­ko­wą, apte­kę, cen­trum dla dzie­ci z nie­do­ży­wie­niem, dla cho­rych na gruź­li­cę, RTG. Funk­cjo­nu­je też labo­ra­to­rium, któ­re jest szcze­gól­nie potrzeb­ne, gdyż pobli­ski szpi­tal pań­stwo­wy jest w sta­nie degra­da­cji. Pacjen­ci z tego szpi­ta­la przy­cho­dzą do labo­ra­to­rium, gdyż w pań­stwo­wej pla­ców­ce czę­sto bra­ku­je per­so­ne­lu. Po zaku­pie ana­li­za­to­ra zakres usług przy­chod­ni znacz­nie się zwiększy.

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)

Analizator hematologiczny dla przychodni w Morondawie (Madagaskar)