fbpx

Sprzęt dla przychodni w Ankadifotsy i Fanantenana (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 8 000 PLN (plus 600 eu­ro kosz­ty wy­sył­ki) na za­kup dwóch urzą­dzeń do ba­da­nia krwi dla kli­ni­ki Sa­int Fran­sios d’Assise w An­ka­di­fot­sy oraz przy­chod­ni w Fa­nan­te­na­na na za­chod­nim wy­brze­żu wy­spy. Obie pla­ców­ki dzia­ła­ją cha­ry­ta­tyw­nie i osą po­moc ubo­giej lud­no­ści, któ­ra nie po­sia­da środ­ków na le­cze­nie. Sy­tu­acja zdro­wot­na zwłasz­cza ubo­gich lu­dzi na Ma­da­ga­ska­rze jest bar­dzo trud­na. Stan pu­blicz­nych szpi­ta­li nie speł­nia pod­sta­wo­wych norm (brak sprzę­tu i per­so­ne­lu, sła­ba prak­ty­ka sa­ni­tar­na i hi­gie­nicz­na, ko­rup­cja, brak pro­fi­lak­ty­ki i ba­dań dia­gno­stycz­nych), co przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia śmier­tel­no­ści, głów­nie dzie­ci. A na­wet tak sła­ba służ­ba zdro­wia jest od­płat­na i przez to nie­do­stęp­na dla więk­szo­ści Mal­ga­szów, utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy ce­bu­li, ry­żu i ma­nio­ku.

Po­wszech­ne nie­do­ży­wie­nie zbie­ra strasz­ne żni­wo. Śred­nia dłu­gość ży­cia to za­le­d­wie 45 lat. Naj­częst­sza ro­dzi­na to ma­ma-wdo­wa i kil­ko­ro dzie­ci.

Na Ma­da­ga­ska­rze mat­ki umie­ra­ją przy po­ro­dzie sto ra­zy czę­ściej niż w Pol­sce. Czę­sto przy­czy­ną zgo­nów jest brak po­łoż­nej czy nie­hi­gie­nicz­ne wa­run­ki po­ro­du. Nie­do­ży­wie­nie ko­bie­ty po­wo­du­je śmierć dziec­ka lub je­go ni­ską ma­sę uro­dze­nio­wą a tak­że częst­sze cho­ro­by.

Wie­lu tych śmier­ci moż­na unik­nąć. Jak? Przez wcze­sną dia­gno­sty­kę i in­ter­wen­cję le­kar­ską. Przez do­ży­wia­nie ma­tek i dzie­ci. Przez su­ple­men­ty. Przez zwy­czaj­ną, pod­sta­wo­wą opie­kę me­dycz­ną.

Sprzęt od badania krwi dla przychodni w Ankadifotsy i Fanantenana (Madagaskar)

Ma­ły pa­cjent, Ma­da­ga­skar, fot. Da­riusz Ma­rut

Print Friendly, PDF & Email