fbpx

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 20 750 eu­ro na do­bu­do­wę pię­tra w szpi­ta­lu Ave Ma­ria w Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze. Ant­si­ra­be to mia­sto o po­pu­la­cji ćwierć mi­lio­na. Szpi­tal­ny od­dział po­łoż­ni­czy od­bie­ra rocz­nie 1200 po­ro­dów. Szpi­tal Ave Ma­ria ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć mi­lio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za ma­ło. Nie ma wa­run­ków i miej­sca, by przy­jąć wszyst­kich cho­rych. Wie­lu le­ży na ko­ry­ta­rzach, a mniej pil­nych pa­cjen­tów od­sy­ła się do do­mu. Sa­le są prze­peł­nio­ne. By­wa, że opie­kun śpi na ma­te­ra­cu pod łóż­kiem. Na Ma­da­ga­ska­rze lu­dzie cho­rzy za­wsze ota­cza­ni są opie­ką ro­dzi­ny. — Lu­dzie przy­no­szą cho­rych na no­szach. Cza­sem idą tak na­wet sześć go­dzin. By­wa, że przy­cho­dzi pół wio­ski i te 30 osób cze­ka na wol­ne łóż­ko przed szpi­ta­lem, a my nie ma­my miejsc, że­by przy­jąć ich cho­re­go. To wzru­sza­ją­ce, ale i strasz­ne, że mu­si­my szyb­ko ko­goś wy­pi­sać, że­by przy­jąć na­stęp­ne­go – mó­wią sio­stry, pro­wa­dzą­ce szpi­tal.

Do szpi­ta­la krew­ni przy­cho­dzą bar­dzo licz­nie i zaj­mu­ją się cho­rym: go­tu­ją, pio­rą, czu­wa­ją. Ak­tu­al­ni pod­czas po­by­tu cho­re­go w szpi­ta­lu ro­dzi­na miesz­ka w do­mu przy szpi­ta­lu, w któ­rym wa­run­ki są nie­wy­star­cza­ją­ce. Czę­sto na­wet tam nie wy­star­cza miej­sca i ro­dzi­na śpi na ze­wnątrz (np. w desz­czu). Do­bu­do­wa pie­tra da ko­lej­ne 5 po­koi, co po­win­no wy­star­czyć na przy­ję­cie wszyst­kich, któ­rzy przy­by­li z bar­dzo od­le­głych miejsc.

W 2018 r. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła no­wy bu­dy­nek szpi­ta­la, więc wkrót­ce znik­nie pro­blem prze­peł­nie­nia sal dla pa­cjen­tów.

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Ak­tu­al­ny stan sy­pial­ni dla ro­dzin w szpi­ta­lu, fot. Da­riusz Ma­rut

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Ko­lej­ka do szpi­ta­la, fot. Da­riusz Ma­rut

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Neo­na­to­lo­gia, fot. Da­riusz Ma­rut

Print Friendly, PDF & Email