Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

PIĘTRO SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 20 750 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 12/2019

Prze­ka­za­li­śmy 20 750 euro na dobu­do­wę pię­tra w szpi­ta­lu Ave Maria w Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze. Ant­si­ra­be to mia­sto o popu­la­cji ćwierć milio­na. Szpi­tal­ny oddział położ­ni­czy odbie­ra rocz­nie 1200 poro­dów. Szpi­tal Ave Maria ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć milio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za mało. Nie ma warun­ków i miej­sca, by przy­jąć wszyst­kich cho­rych. Wie­lu leży na kory­ta­rzach, a mniej pil­nych pacjen­tów odsy­ła się do domu. Sale są prze­peł­nio­ne. Bywa, że opie­kun śpi na mate­ra­cu pod łóż­kiem. Na Mada­ga­ska­rze ludzie cho­rzy zawsze ota­cza­ni są opie­ką rodzi­ny. — Ludzie przy­no­szą cho­rych na noszach. Cza­sem idą tak nawet sześć godzin. Bywa, że przy­cho­dzi pół wio­ski i te 30 osób cze­ka na wol­ne łóż­ko przed szpi­ta­lem, a my nie mamy miejsc, żeby przy­jąć ich cho­re­go. To wzru­sza­ją­ce, ale i strasz­ne, że musi­my szyb­ko kogoś wypi­sać, żeby przy­jąć następ­ne­go – mówią sio­stry, pro­wa­dzą­ce szpital.

Do szpi­ta­la krew­ni przy­cho­dzą bar­dzo licz­nie i zaj­mu­ją się cho­rym: gotu­ją, pio­rą, czu­wa­ją. Aktu­al­ni pod­czas poby­tu cho­re­go w szpi­ta­lu rodzi­na miesz­ka w domu przy szpi­ta­lu, w któ­rym warun­ki są nie­wy­star­cza­ją­ce. Czę­sto nawet tam nie wystar­cza miej­sca i rodzi­na śpi na zewnątrz (np. w desz­czu). Dobu­do­wa pie­tra da kolej­ne 5 pokoi, co powin­no wystar­czyć na przy­ję­cie wszyst­kich, któ­rzy przy­by­li z bar­dzo odle­głych miejsc.

W 2018 r. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła nowy budy­nek szpi­ta­la, więc wkrót­ce znik­nie pro­blem prze­peł­nie­nia sal dla pacjentów.

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Kolej­ka do szpi­ta­la, fot. Dariusz Marut

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Neo­na­to­lo­gia, fot. Dariusz Marut

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Sala dla rodzin.