Pomoc powodzianom w Antananarywie (Madagaskar)

POMOC POWODZIANOM

LICZBA PROJEKTU: 10 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 11/2022

Prze­ka­za­li­śmy 10 tysię­cy euro na pomoc żyw­no­ścio­wą i rze­czo­wą dla poszko­do­wa­nych przez cyklon Ana, któ­ry prze­szedł przez wyspę mię­dzy 22 a 25 stycz­nia 2022 roku. Spowo­do­wał on gwał­tow­ne opa­dy, przez któ­re zwłasz­cza ucier­pia­ła sto­li­ca kra­ju – Anta­na­na­ry­wa. Woda doko­na­ła ogrom­nych znisz­czeń. Lud­ność w wie­lu dziel­ni­cach ze wzglę­du na wyso­ką falę wody musia­ła opu­ścić domy, nie mając cza­su na zabra­nia dobyt­ku czy zwie­rząt hodow­la­nych. Całe rodzi­ny koczu­ją na obrze­żach mia­sta w sza­ła­sach z wor­ków. Pozo­sta­li bez środ­ków do życia. Za prze­ka­za­ną kwo­tę zaku­pio­no: ryż, cukier, faso­lę, mydło, świecz­ki, zapał­ki i uży­wa­ną odzież. 

Znisz­cze­nia spo­wo­do­wa­ne przez cyklon Ana w Antananarywie:

Pomoc powodzianom w Antananarywie (Madagaskar)
Pomoc powodzianom w Antananarywie (Madagaskar)

Udzie­lo­na pomoc powodzianom:

Pomoc powodzianom w Antananarywie (Madagaskar)
Pomoc powodzianom w Antananarywie (Madagaskar)
Pomoc powodzianom w Antananarywie (Madagaskar)