Respirator dla szpitala w Nola (Republika Środkowoafrykańska)

RESPIRATOR

LICZBA PROJEKTU: 1 DARCZYŃCA

MIEJSCE: NOLA, RŚA

NR PROJEKTU: 12/2022

Prze­ka­za­li­śmy respi­ra­tor dla szpi­ta­la w Nola. Będzie to pierw­szy respi­ra­tor w pre­fek­tu­rze San­gha-Mba­ere, a czwar­ty w całej Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Do tej pory trzy urzą­dze­nia były dostęp­ne tyl­ko za wyso­ką opła­tą w sto­li­cy kra­ju i na korzy­sta­nie z nich mogły sobie pozwo­lić jedy­nie oso­by z rzą­du. Gdy miej­sco­wi ludzie dowie­dzie­li się, że respi­ra­tor jest na miej­scu w Nola, oso­by z pobli­skich domów przy­bie­gły, aby go zoba­czyć. Urzą­dze­nie jest wcią­gnię­te na listę sprzę­tów medycz­nych w tam­tej­szym mini­ster­stwie zdro­wia, aby moż­na było dbać o jego kon­ser­wa­cję i użyt­ko­wa­nie w odpo­wied­ni spo­sób. Respi­ra­tor jest pre­zen­tem od pry­wat­ne­go Dar­czyń­cy, p. Arka­diu­sza Szczy­gła. Do RŚA tra­fił dzię­ki współ­pra­cy z p. Iza­be­lą Cywa, z orga­ni­za­cji I3D Bar­dzo dziękujemy!

Na zdję­ciu lekarz oraz pra­cow­ni­cy szpi­ta­la w Nola:

Respirator dla szpitala w Nola (Republika Środkowoafrykańska)