fbpx

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Prze­ka­za­li­śmy 1700 eu­ro na po­moc ośrod­ko­wi dla dzie­ci uli­cy w An­go­li.

Ośro­dek Ana Je­to w Lu­ena zo­stał stwo­rzo­ny z my­ślą o dzie­ciach i mło­dzie­ży, któ­re z róż­nych po­wo­dów zo­sta­ły zmu­szo­ne do ży­cia na uli­cy. W ośrod­ku miesz­ka na sta­łe mał­żeń­stwo, któ­re, zaj­mu­jąc się dzieć­mi, peł­ni tak­że ro­lę “ma­my” i “ta­ty”. Dzie­ci są stop­nio­wo uczo­ne funk­cjo­no­wa­nia w ro­dzi­nie oraz w spo­łe­czeń­stwie. Jest to pro­ces. W ośrod­ku jest miej­sce dla 16 dzie­ci. Ośro­dek ofe­ru­je ca­ło­dzien­ną i ca­ło­noc­ną opie­kę nad dzieć­mi, dba­jąc tak­że i ich roz­wój in­te­lek­tu­al­ny. Dzie­ci mo­gą brać udział w ta­kich ak­tyw­no­ściach jak: pra­ca w gru­pie, za­ba­wy ru­cho­we, oglą­da­nie fil­mów a tak­że róż­ne for­my za­baw edu­ka­cyj­nych.

Nie­zbęd­ne jest, by dzie­ci, kie­dy już bę­dą mo­gły opu­ścić ośro­dek umia­ły zor­ga­ni­zo­wać i za­pla­no­wać ży­cie w spo­łe­czeń­stwie i ro­dzi­nie.

Dzie­ci ży­ją­ce w ośrod­ku wy­wo­dzą się z ro­dzin dys­funk­cyj­nych, obar­czo­nych wie­lo­ma pro­ble­ma­mi ta­ki­mi jak: mo­le­sto­wa­nie sek­su­al­ne, nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu, prze­moc, ubó­stwo. Czę­sto też ro­dzi­ny nie są w sta­nie spro­stać pod­sta­wo­wym po­trze­bom dziec­ka. Na­wet kil­ka mie­się­cy ży­cia na uli­cy nie­sie ze so­bą ry­zy­ko traum, któ­re wy­ma­ga­ją po­mo­cy psy­cho­lo­ga.

Dla­te­go też jed­nym z głów­nych za­ło­żeń pro­jek­tu Ana Je­to jest da­nie dzie­ciom moż­li­wo­ści ob­ser­wa­cji zdro­wych re­la­cji ro­dzin­nych, nie­ob­cią­żo­nych pa­to­lo­gią. Wspar­cie, ja­kie­go udzie­la ośro­dek, to mi­ni­mum 6 mie­się­cy dla każ­de­go miesz­kań­ca ośrod­ka. Pro­ces re­in­te­gra­cji spo­łecz­nej za­wie­ra tak­że po­moc w re­je­stra­cji i zdo­by­ciu nie­zbęd­nych do­ku­men­tów oraz po­moc w za­ję­ciach szkol­nych lub też za­pew­nie­nie uczest­nic­twa w kur­sach za­wo­do­wych, od­by­wa­ją­cych się w Cen­trum Edu­ka­cji Pro­fe­sjo­nal­nej na te­re­nie Lu­eny.

Stre­etwor­king

Uczest­ni­cy pro­jek­tu są wy­bie­ra­ni po­przez oso­by od­po­wie­dzial­ne, ma­ją­ce do­świad­cze­nie w pra­cy z dzieć­mi ży­ją­cy­mi na uli­cy. Są to głów­nie pra­cow­ni­cy ośrod­ka Ana Je­to, któ­rzy, pra­cu­jąc na uli­cy, za­chę­ca­ją dzie­ci do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie i za­miesz­ka­nia w ośrod­ku (stre­etwor­king).

Kon­se­kwen­cje woj­ny

Lu­ena jest sto­li­cą pro­win­cji Mo­xi­co w An­go­li. Pro­win­cja znaj­du­je się we wschod­niej czę­ści An­go­li. Woj­na trwa­ją­ca tu­taj od 1975 ro­ku, za­koń­czy­ła się w 2002. Kon­se­kwen­cją woj­ny są jed­nak nie tyl­ko prze­sie­dle­nie osób oraz du­ża licz­ba uchodź­ców. Po kon­flik­cie pro­win­cja zo­sta­ła po­zba­wio­na po­mo­cy, opusz­czo­na i wy­izo­lo­wa­na. Ogrom­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym jest też usta­wicz­ny brak pra­cy i żyw­no­ści. Mo­xi­co jest jed­ną z tych pro­win­cji, któ­re woj­na na­zna­czy­ła naj­bar­dziej. Jej nisz­czą­cy wpływ jest wi­docz­ny do dzi­siaj i ob­ja­wia się głów­nie ol­brzy­mi­mi znisz­cze­nia­mi bu­dyn­ków, dróg, mo­stów i pól. Wie­le dróg nie zo­sta­ło jesz­cze do koń­ca oczysz­czo­nych z min. Do­strze­ga się rów­nież ogrom­ny de­fi­cyt w dzie­dzi­nie zdro­wia oraz edu­ka­cji: brak pod­ręcz­ni­ków, na­uczy­cie­li, le­ka­rzy, le­karstw.

Pro­win­cja no­tu­je nie­ustan­ny re­gres eko­no­micz­ny. Wie­le miejsc po­zba­wio­nych jest łącz­no­ści ze świa­tem, to­rów ko­le­jo­wych a dro­gi unie­moż­li­wia­ją od­by­cie po­dró­ży sa­mo­cho­dem.

Co by­ło po­trzeb­ne w ośrod­ku?

Sfi­nan­so­wa­li­śmy:

  1. Le­kar­stwa — szcze­gól­nie prze­ciw ma­la­rii i ty­fu­so­wi. Naj­prost­sze le­kar­stwo prze­ciw ma­la­rii, ar­ty­me­ter lub chi­ni­na, to oko­ło 8 $, le­kar­stwo prze­ciw ty­fu­so­wi to oko­ło 4 $ (ce­na za ku­ra­cję jed­no­ra­zo­wą dla jed­nej oso­by, a w cią­gu pół ro­ku moż­na za­cho­ro­wać na­wet 4 ra­zy).
  2. Bu­do­wa no­wej ka­na­li­za­cji. To koszt 1500 $.

 

Na zdję­ciach: ośro­dek dla dzie­ci uli­cy – miesz­kań­cy oraz wa­run­ki ich ży­cia:

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Print Friendly, PDF & Email