Fiberoskop i mammograf dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 2 URZĄDZENIA

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 13/2019

Prze­ka­za­li­śmy 33 500 euro na zakup urzą­dzeń dla szpi­ta­la Ave Maria w Ant­si­ra­be: fibe­ro­sko­pu i mam­mo­gra­fu. Szpi­tal mie­ści się w środ­ko­wej czę­ści Mada­ga­ska­ru. Dostęp do badań i urzą­dzeń spe­cja­li­stycz­nych jest moż­li­wy jedy­nie w sto­li­cy kra­ju Anta­na­na­ry­wie. Na to mogą pozwo­lić sobie tyl­ko boga­ci. W regio­nie wystę­pu­je dużo nowotworów.

Pacjen­ci tu czu­ją się bez­piecz­ni, bo nie patrzy­my na pie­nią­dze, tyl­ko ratu­je­my ludzi – tłu­ma­czy sio­stra Mał­go­rza­ta Lan­ger, dyrek­tor­ka szpi­ta­la w Ant­si­ra­be, pro­wa­dzo­ne­go przez fran­cisz­kan­ki misjo­nar­ki Maryi. – Ludzie nie chcą jeź­dzić do szpi­ta­la w sto­li­cy. Boją się. Tam szpi­ta­le są prze­peł­nio­ne, cho­rzy czę­sto umie­ra­ją. Do sto­li­cy jest ponad 200 km, a dro­ga to same dziu­ry. To dłu­ga i męczą­ca podróż, na któ­rą ubo­gich po pro­stu nie stać. Tu nie ma ambu­lan­sów – nawet my go nie mamy, tyl­ko jeden samo­chód do wszyst­kie­go: i do gospo­dar­stwa, i dla cho­rych. Nie ma w oko­li­cy inne­go szpi­ta­la dobrze wypo­sa­żo­ne­go, ze sprzę­tem dia­gno­stycz­nym. Zresz­tą jak się idzie do pań­stwo­we­go szpi­ta­la, to naj­pierw trze­ba wyku­pić recep­tę. Dopie­ro wte­dy się zaj­mu­ją cho­rym. A jak nie ma pie­nię­dzy, to umie­ra na kory­ta­rzu, bo nikt nie zary­zy­ku­je, żeby mu poży­czyć na leczenie.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła w 2018 r. budo­wę nowe­go budyn­ku szpi­ta­la (100 łóżek), a teraz dopo­sa­ża szpi­tal w sprzęt medyczny.

Fibroskop i mammograf dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dyrek­tor szpi­ta­la, s. Mał­go­rza­ta Lan­ger z naj­młod­szy­mi pacjen­ta­mi, fot. Dariusz Marut

Fibroskop i mammograf dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Ope­ra­cja w szpi­ta­lu Ave Maria, fot. Dariusz Marut

Fibroskop i mammograf dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zaku­pio­ny mammograf.

Fibroskop i mammograf dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zaku­pio­ny fiberoskop.