Szkoła dla Ambohitsara (Madagaskar)

SZKOŁA DLA AMBOHITSARA

LICZBA PROJEKTU: 3 KLASY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 12/2020

Prze­ka­za­li­śmy 14 205 euro na budo­wę 3 sal lek­cyj­nych w miej­sco­wo­ści Ambo­hit­sa­ra na połu­dnio­wo-wschod­nim wybrze­żu Madagaskaru.

Ucznio­wie w tej szko­le pła­cą sym­bo­licz­ne cze­sne, a naj­uboż­si mają sfi­nan­so­wa­ną naukę i nie pła­cą nic. Obec­ny budy­nek jest sta­ry, kry­ty strze­chą, któ­ra prze­cie­ka. Jest rów­nież nie­wy­star­cza­ją­cy, by przyj­mo­wać nowych uczniów. W regio­nie panu­je ponad­prze­cięt­ny anal­fa­be­tyzm, co ma uwa­run­ko­wa­nia kul­tu­ro­we. Region zamiesz­ku­je ple­mię Antem­ba­ho­aka, któ­re wywo­dzi się od arab­skich osad­ni­ków z XV wie­ku. Panu­je tu sys­tem kla­no­wy. Zwy­cza­je i zaka­zy (fady) hamu­ją roz­wój spo­łecz­no­ści, a jedy­nym moto­rem do polep­sze­nia sytu­acji jest edukacja.

Sytu­acja w szkol­nic­twie na Mada­ga­ska­rze jest wyjąt­ko­wo trud­na. Spo­śród 25 mln miesz­kań­ców Mada­ga­ska­ru 10 mln to dzie­ci poni­żej 14. roku życia (dla porów­na­nia w Pol­sce na 38 mln jest to 5 mln). Edu­ka­cja jest obo­wiąz­ko­wa pomię­dzy 6. a 10. rokiem życia, przy czym ucznio­wie, któ­rzy koń­czą wszyst­kie kla­sy, sta­no­wią jedy­nie 35%, a 26% powta­rza kla­sy. Wydat­ki rzą­du na edu­ka­cję wyno­szą 3,23% PKB (w Pol­sce jest to 5,3%). Licz­ba uczniów przy­pa­da­ją­cych na jed­ne­go nauczy­cie­la to 22,3, w Pol­sce jest to 10.

Stan prac, waka­cje 2020:

Sta­ra szkoła: