fbpx

Szkoła dla Ambohitsara (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 14 205 eu­ro na bu­do­wę 3 sal lek­cyj­nych w miej­sco­wo­ści Am­bo­hit­sa­ra na po­łu­dnio­wo-wschod­nim wy­brze­żu Ma­da­ga­ska­ru.

Ucznio­wie w tej szko­le pła­cą sym­bo­licz­ne cze­sne, a naj­uboż­si ma­ją sfi­nan­so­wa­ną na­ukę i nie pła­cą nic. Obec­ny bu­dy­nek jest sta­ry, kry­ty strze­chą, któ­ra prze­cie­ka. Jest rów­nież nie­wy­star­cza­ją­cy, by przyj­mo­wać no­wych uczniów. W re­gio­nie pa­nu­je po­nad­prze­cięt­ny anal­fa­be­tyzm, co ma uwa­run­ko­wa­nia kul­tu­ro­we. Re­gion za­miesz­ku­je ple­mię An­tem­ba­ho­aka, któ­re wy­wo­dzi się od arab­skich osad­ni­ków z XV wie­ku. Pa­nu­je tu sys­tem kla­no­wy. Zwy­cza­je i za­ka­zy (fa­dy) ha­mu­ją roz­wój spo­łecz­no­ści, a je­dy­nym mo­to­rem do po­lep­sze­nia sy­tu­acji jest edu­ka­cja.

Sy­tu­acja w szkol­nic­twie na Ma­da­ga­ska­rze jest wy­jąt­ko­wo trud­na. Spo­śród 25 mln miesz­kań­ców Ma­da­ga­ska­ru 10 mln to dzie­ci po­ni­żej 14. ro­ku ży­cia (dla po­rów­na­nia w Pol­sce na 38 mln jest to 5 mln). Edu­ka­cja jest obo­wiąz­ko­wa po­mię­dzy 6. a 10. ro­kiem ży­cia, przy czym ucznio­wie, któ­rzy koń­czą wszyst­kie kla­sy, sta­no­wią je­dy­nie 35%, a 26% po­wta­rza kla­sy. Wy­dat­ki rzą­du na edu­ka­cję wy­no­szą 3,23% PKB (w Pol­sce jest to 5,3%). Licz­ba uczniów przy­pa­da­ją­cych na jed­ne­go na­uczy­cie­la to 22,3, w Pol­sce jest to 10.

Szkoła dla Ambohitsara (Madagaskar)

Szkoła dla Ambohitsara (Madagaskar)

Szkoła dla Ambohitsara (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email