fbpx

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 20 400 eu­ro do Be­re­vo, ma­łej miej­sco­wo­ści w środ­ko­wej czę­ści Ma­da­ga­ska­ru. Be­re­vo le­ży nad brze­giem rze­ki. Do miej­sco­wo­ści nie pro­wa­dzi żad­na dro­ga. Moż­na tam do­trzeć tyl­ko ło­dzią, pły­nąc oko­ło 8–12 go­dzin. Do naj­bliż­sze­go mia­sta jest 98 ki­lo­me­trów. Pra­cu­ją­ce tam pol­skie sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Fran­cisz­ka­nek Mi­sjo­na­rek Ma­ryi po­sta­wi­ły so­bie za za­da­nie edu­ka­cję i zdro­wie miesz­kań­ców. Za­ło­ży­ły więc szko­łę dla naj­uboż­szych dzie­ci oraz przy­chod­nię.

Kwo­ta 20 400 eu­ro zo­sta­ła prze­ka­za­na na re­mont ło­dzi i za­kup no­we­go sil­ni­ka oraz na bu­do­wę no­wych sal lek­cyj­nych w szko­le. Łódź jest po­trzeb­na m.in. do prze­wo­zu cię­żej cho­rych, dla któ­rych po­moc w przy­chod­ni jest nie­wy­star­cza­ją­ca. Sa­le szkol­ne by­ły nie­zbęd­ne ze wzglę­du na ro­sną­cą licz­bę uczniów.

Na zdję­ciach: wa­run­ki ży­cia w Be­re­vo:

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email