Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

ŁÓDŹ I SZKOŁA W BEREVO

LICZBA PROJEKTU: 20 400 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 13/2020

Prze­ka­za­li­śmy 20 400 euro do Bere­vo, małej miej­sco­wo­ści w środ­ko­wej czę­ści Mada­ga­ska­ru. Bere­vo leży nad brze­giem rze­ki. Do miej­sco­wo­ści nie pro­wa­dzi żad­na dro­ga. Moż­na tam dotrzeć tyl­ko łodzią, pły­nąc oko­ło 8–12 godzin. Do naj­bliż­sze­go mia­sta jest 98 kilo­me­trów. Pra­cu­ją­ce tam pol­skie sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi posta­wi­ły sobie za zada­nie edu­ka­cję i zdro­wie miesz­kań­ców. Zało­ży­ły więc szko­łę dla naj­uboż­szych dzie­ci oraz przychodnię.

Kwo­ta 20 400 euro zosta­ła prze­ka­za­na na remont łodzi i zakup nowe­go sil­ni­ka oraz na budo­wę nowych sal lek­cyj­nych w szko­le. Łódź jest potrzeb­na m.in. do prze­wo­zu cię­żej cho­rych, dla któ­rych pomoc w przy­chod­ni jest nie­wy­star­cza­ją­ca. Sale szkol­ne były nie­zbęd­ne ze wzglę­du na rosną­cą licz­bę uczniów.

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Nowa szko­ła:

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)

Sta­ra szkoła:

Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar)