Wykończenie ośrodka zdrowia w Madingring (Kamerun)

WYKONCZENIE PORODÓWKI

LICZBA PROJEKTU: 10 193 EURO

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 13/2022

Prze­ka­za­li­śmy 10 193 euro na wykoń­cze­nie poro­dów­ki w Madin­gring. Budo­wa zosta­ła roz­po­czę­ta w 2021 r. zaraz po otrzy­ma­niu środ­ków pie­nięż­nych, prze­ka­za­nych przez Fun­da­cję. Dopro­wa­dzo­no stan budo­wy do pokry­cia dachu, zaku­pio­no drzwi i okna. Nie­ste­ty, ze wzglę­du na trwa­ją­cą pan­de­mię coro­na­vi­ru­sa rynek afry­kań­ski został dotknię­ty przez wzrost cen mate­ria­łów. Ceny, prak­tycz­nie wszyt­kie­go, poszły w górę. Kosz­to­rys budo­wy ośrod­ka zdro­wia bazo­wał jesz­cze na poprzed­nich cenach mate­ria­łów, stąd nie uda­ło się zmie­ścić w prze­wi­dzia­nym budże­cie i bra­kło środ­ków na sfi­na­li­zo­wa­nie sani­ta­ria­tów, zakup i poło­że­nie kafe­lek oraz wyma­lo­wa­nie ośrod­ka (zakup farb). 

Goto­wa poro­dów­ka po wykończeniu:

Wykończenie ośrodka zdrowia w Madingring (Kamerun)
Wykończenie ośrodka zdrowia w Madingring (Kamerun)
Wykończenie ośrodka zdrowia w Madingring (Kamerun)
Wykończenie ośrodka zdrowia w Madingring (Kamerun)
Wykończenie ośrodka zdrowia w Madingring (Kamerun)